Expertise Cloud

channel bifurcationChannel head bifurcationChannel network developmentChannelizationcircularityConveyance capacityDesign capacitydischarge near estuaryerosiongroundwatergully formationHydraulic structuresHydrodynamicsHYFRAULICLoei River BasinMWA raw waterNetwork circularityOne-dimensional modelOverland flowpolar coordinate systemPotable waterPumping plantsPumping stationsPumpsRaw waterRiversseepageSeepage erosionsoil erosionSPILLWAYstability analysisThe influence of sea levelThe Predicted Peak DischargeWater canalswater dischargeWater reservesWaterworksWest water canal of MWAการกัดเซาะของลาดตลิ่งการกัดเซาะเนื่องจากการรั่วซึมการเกิดร่องน้าการเกิดร่องน้ำแยกเป็นสองทางการขุดลอกการเตือนภัยน้าหลากการเตือนภัยน้ำท่วมการบริหารจัดการน้ําของอ่างเก็บน้ําการประปานครหลวงการเปลี่ยนใช้ประโยชน์ที่ดินการพังทลายของเขื่อนการไหลซึมการไหลซึมของน้า ใต้ดินคลองลัดน้้าความชันท้องน้ำความต้องการใช้น้าความต้องการใช้น้้าชลประทานค่าดัชนีน้าฝนค้าส้าคัญ: สมดุลน้้าคำสำคัญ: ลุ่มน้ามูลตอนบนโครงการพัฒนาแหล่งน้้าดัชนีน้าฝนดัชนีน้ำฝนน้ำท่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบจา ลอง SWATแบบจ้าลอง MIKE 11แบบจาลอง Mike Basinแบบจําลองการพังทลายของเขื่อนแบบจำลอง MIKE 21แบบจำลองสมดุลน้ำปริมาณน้ำหลากสูงสุดฝนรายวันพยากรณ์พยากรณ์ปริมาณน้าหลากสูงสุดพยากรณ์อัตราการไหลสูงสุดพัฒนาการเกิดร่องน้ำพื้นที่น้ำแล้งซ้ำซากเพิ่มระดับน้ําเก็บกักแม่น้ำชีแม่น้ำมูลแม่น้ำแม่กลองระบบช่วยตัดสินใจลุ่มน้าชีตอนบนลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาลุ่มน้ำยมตอนบนลุ่มน้ำเลย Antecedent Precipitation Indexวิกฤติการณ์ศักยภาพอ่างเก็บน้ำสนามการไหลน้ำใ้ดินสนามการไหลน้ำใต้ดินสมดุลน้าเสถียรภาพ ของลาดตลิ่งแหล่งน้ำดิบอ?างเก็บน้ําห?วยตาจูอัตราการกัดเซาะอ่างเก็บน้าทับเสลาอ่างเก็บน้ําลําพระเพลิงอ่างเก็บน้าลำตะคองอุทกพลศาสตร์อุทกภัยลุ่มน้้าคลองชุมพรอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่

InterestResource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)