Person Image

  Education

  • วศ.บ.B.Eng.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2540
  • M.Eng.(Water Supply,Drainage & Sewerage Engineering), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียAIT, ไทย, 2544
  • Ph.D.(Engineering), Tohoku University, JAPAN, 2547

  Expertise Cloud

  water hyacinth: น ้าประปาAcidic waterAsset valuationAuto-calibrationBangkok Bangkok Metropolitan Administration (BMA)Biochemical Oxygen Demand (BOD)Cascade MPCChannel ResistanceClimate Changedecision supportDistributed rainfall-runoff modelFloodFlood /Land use PlanningFlood managementFlood MapFlood Mitigationflood risk index.flood vulnerabilityFlood Vulnerability Index (FVI)Flood vulnerability indicesFuzzy inference systemFVIGenetic AlgorithmGETFLOWsGISHyacinth DensityHydraulic modelInfrastructure value indexKhlong Saen SaepLand Use Changeland-use planningLULCmanning coefficientMapWindow GISMIKE 11 ModelModel Predictive ControlParticulate Matter TransportPasak River Basin Part 2plant densityPlant Floating Plate.Public hearingPublic participationRisk index.river basin managementRoots depthSaltwaterSecchi discSmall pondStormwaterStormwater managementSuspended solid concentrationSwatSWAT modelsThe Nakhon-Nayok riverthe water hyacinth effect coefficientVelocity ProfileVulnerabilityWater CrisisWater HyacinthWater managementWater QualityWater Resources ManagementWater Supplyการบริหารจัดการการบริหารจัดการน้ําการประปานคร หลวงการปรับตัวของเกษตรกรการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการรุกล้าความเค็มคลอรีนความต้องการใช้น ้าค่าความสกปรกอินทรีย์คุณภาพน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์จัดการความเสี่ยงน้ำท่วมดัชนีความเปราะบางต่อการเกิดน้ำท่วมที่พักอาศัยน้ำดิบด้อยคุณภาพน้ำฝนน้ำเสียชุมชนแบบจําลอง SWATปรากฏการณ์ไดโพลในมหาสมุทรอินเดียปรากฏการณ์เอนโซ่ปริมาณน้ำฝนรายเดือนผิดปกติแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมแม่น้ำเจ้ำพระยาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รามคำแหงลุ่มน ้ำห้วยแม่ประจนัต์ เขื่อนเพชร แบบจำ ลองSWAT ลุ่มน้้าซองลุ่มน้ําป่าสักส่วนที่ 2วิกฤติด้านน้ำสระขนาดเล็กแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนอ่างเก็บน้้าอำเภอลับแลโอโซน

  Interest

  Environmental Hydrodynamics, Water Resources Management, Water Supply

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR FLOOD MANAGEMENT BY CASCADE MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC)Klahan K., Chittaladakorn S., Pilailar S.2021Geographia Technica
  16(2),pp. 116-131
  0
  2Flood risk index for land-use changes: Case study of pakpanang river basinKittikhun C., Pilailar S., Chittaladakorn S., Jhonpadit E.2020Engineering Journal
  24(5),pp. 26-40
  0
  3Evaluation of Bangkok Flood Vulnerability Index Using Fuzzy Inference SystemUdnoon S., Pilailar S., Chittaladakorn S.2021KSCE Journal of Civil Engineering
  1
  4Effect of water hyacinth on open-channel water flow behavior: Laboratory scaleUrantinon A., Pilailar S.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(6),pp. 913-923
  0
  5Development and Application of a Real-Time Flood Forecasting System (RTFlood System) in a Tropical Urban Area: A Case Study of Ramkhamhaeng Polder, Bangkok, ThailandChitwatkulsiri D., Miyamoto H., Irvine K.N., Pilailar S., Loc H.H.2022Water (Switzerland)
  14(10)
  0