Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วศ.ม.( วิศวกรรมชลประทาน ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.( Irrigation Engineering ), Utah State University, สหรัฐอเมริกา

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2006 การพัฒนาแบบจำลองทางอุทกวิทยาชนิดสอบเทียบอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2021 กลยุทธ์การปรับตัวของเกษตรกรต่อการผันแปรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกรณีศึกษาบางเลน นครปฐม ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานจัดสรรน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาแบบจำลองทางอุทกวิทยาชนิดสอบเทียบอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาแบบจำลองอัจฉริยะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการระบบท่อประปา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 10 0 0
  2013 โครงการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ EPANET เพื่อการบริหารจัดการแรงดันและควบคุมน้ำสูญเสียสำหรับระบบโครงข่ายท่อประธานของการประปานครหลวง ที่ปรึกษาโครงการ การประปานครหลวง 2 10 0 0
  2012 การศึกษาวิจัยโครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการแก้ไขวิกฤติการณ์ด้านแหล่งน้ำดิบ หัวหน้าโครงการ การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2009 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 0
  2008 โครงการศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณการเคหะแห่งชาติบางพลี หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0