Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2527
  • วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • Ph.D.(Water Resources Engineering ), The University of New South Wales , ออสเตรเลีย, 2538

  Expertise Cloud

  FLEXLGeographic Information SystemRadar rainfallRemote Sensing Representation concentration pathways (RCPs)RMA11 ModelRMA2 Modelrooting depthRunoff coefficientRunoff estimationUpper Ping River BasinURBSURBS modelZ-R relationshipการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการแพร่กระจายของตะกอนการรับรู้จากระยะไกลการรับรู้ระยะไกลการวางแผนและการจัดการน้ำการวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอยการสอบเทียบอัตโนมัติการหาค่าเหมาะที่สุดกำรหำค่ำเหมำะสมทส่ีุดแบบหลำย วตัถุประสงค์ ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลเขื่อนภูมิพลคริกกิ้งคลื่นไมโครเวฟความชื้นในดินโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำฐานข้อมูลดชันี NDVIดชันีการ ขาดแคลนความชน้ืดัชนี์NDIIดัชนีความแตกต่างจากค่าปกติของ แบนด์ผสมของภัยแล้งดัชนีแตกต่างจากค่าปกติของพืชพรรณดัชนีฝนมาตรฐาน (SPI)ต่อลักษณะเฉพาะของการเกิดน้ำท่วมเทคนิคการดาวน์สเกล ทางสถิติเทคนิคการดาวน์สเกลทางสถิติเทคนิคการรบัรรู้ะยะไกลเทคนิคดาวสเกลลิ่งเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศน้ำน้ำท่วมบึงบอระเพ็ดแบบจา ลองภูมิอากาศโลกแบบจำ ลองแบบกง่ึกระจำยตวัแบบจำลอง FLDWAVแบบจำลอง FLEXLแบบจำลอง FLEX-Topoแบบจำลอง Modified NAMแบบจำลอง RMA11แบบจำลอง RMA2แบบจำลอง URBSแบบจำลองด้านคุณภาพน้ำแบบจำลองด้านอุทกพลศาสตร์แบบจำลองด้านอุทกวิทยาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบ 2 มิติแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าแบบกึ่งกระจายตัวแบบจำลองแบบลมัพ์แบบจำลองภูมิอากาศโลกแบบจำลองอุทกวิทยาปริมาณตะกอนปริมาตรป่าไม้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินแผนการจัดการบึงบอระเพ็ดแบบบูรณาการแผนการจัดการแบบบูรณาการฝนกรดิแบบรายเดอืนฝนจาก ผลติภณัฑ ์CHIRPSฝนจากสถานีตรวจวดัพื้นที่ที่สีถานีวัดน้้ำท่าโพรไฟล์ความชื้นในดินภาคเหนือภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยภาพถ่ายดาวเทียมระบบการพยากรณ์น้ำท่วมตามเวลาจริงระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจริงระบบช่วยตัดสินใจระบบฐานข้อมูลระบบแบบจำลองคณิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โรงไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้า ปิงตอนบนลุ่มน้า ปิงตอนบน ลุ่มน้า ปิงตอนบน ลุ่มนํ้ายมลุ่มน้ำลุ่มน้ำบางปะกง-และท่าจีนลุ่มน้ำปิงตอนบนลุ่มน้ำยมวธิโีคง้ทบัทวีวิธีการเคลื่อนค่าเฉลี่ยแบบ ถ่วงน้า หนกัสภาพความแหง้แลง้สมการการสูญเสียดินสากลฉบับปรับปรุง ( RUSLE)อินฟราเรดอุณหภูมิ เฉลี่ยรายวันัยแล้ง

  Interest

  Hydrology, Water Resources Development, Mathematical Modelling, Flood Management

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 51 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 25 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 11 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก