Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • MAsc.(Civil Engineering ), Dalhousie University Polytechnic, CANADA, 2539

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 3 0 0
  2007 โครงการหน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วมและคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2006 การพัฒนาแบบจำลองทางอุทกวิทยาชนิดสอบเทียบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 โครงการหน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วมและคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 ระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจริงสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำยม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 โครงการหน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วมและคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 6 7 0 0
  2014 โครงการศึกษาการรุกตัวของความเค็มในชั้นน้ำบาดาลชายฝั่ง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2011 แบบจำลองการไหลของน้ำเสมือนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 7 0 0
  2009 โครงการหน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วมและคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2007 การพัฒนาแบบจำลองทางอุทกวิทยาชนิดสอบเทียบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจริงสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำยม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 12 0 0
  2015 โครงการศึกษาวางแผนพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการน้ำในบ่อเก็บน้ำจังหวัดพังงา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด 2 1 0 0
  2013 โครงการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ EPANET เพื่อการบริหารจัดการแรงดันและควบคุมน้ำสูญเสียสำหรับระบบโครงข่ายท่อประธานของการประปานครหลวง ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 2 10 0 0
  2009 โครงการศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 0 1 0 0
  2008 โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลุ่มน้ำคลองอู่เรือ จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0