Person Image

  Education

  • Ph.D. Irrigation Engineering , Utah State University, U.S.A.
  • วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  accuracy assessmentAcquisition modesAcquisition planningAffected areaAgricultural SectorBangkokChao Phraya BasinClimate VariabilityData fusiondata setDEM accuracydigital elevation modelDisaster managementDisaster preventionEastern Regionfloat methodFlood disasterfloodingreservoir operation rule curveriver basinRiver basinsSatellite imagerySatellite imagesScansarSpace technology developmentspatial datastress modelsurface velocity coefficientsSynthetic aperture radarSynthetic Aperture Radar ImageryTemperatureturbulence modelVelocity profilewater deficitWater levelswater resourcesWater volumesWater-level dataการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการบรรเทาอุทกภัยการบริหารจัดการน้ำการผันน้ำการพยากรณ์น้ำหลากการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำการศึกษาความเหมาะสมการสูบจ่ายน้ำเกณฑ์การปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้าขาดแคลนนํ้าเขื่อนสิริกิติ์คลองพระปรงคลองอู่เรือความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโครงการอนุรักษ์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำจัดการแหล่งน้ำฉะเชิงเทราชลบุรีชุดการสอนติดตามสถานการณ์น้ำเตือนภัยทรัพยากรน้ำน้ำท่วมแนวทางการปรับตัวแบบจําลองคณิตศาสตร์ MIKE HYDRO BASIN อ่างเก็บน้ําลําฉมวกแบบจำลอง MIKE 11แบบจำลอง MIKE Basinแบบจำลองชลศาสตร์ปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)ผังน้ำผังน้ำ: ลุ่มน้ำมูลแผนการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำฟื้นฟูแหล่งน้ำภาคการเกษตรภาคตะวันออกระบบ Wireless MESH Networkระบบท่อส่งน้ำภาคตะวันออกระบบนิเวศและสัตว์ป่าโรงไฟฟ้าพลงันา้ ขนาดเล็กลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือลุ่มน้ำเพชรบุรีศึกษาความเหมาะสมสื่อการสอนแหล่งน้ำแหล่งน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบาดาลองค์ความรู้อ่างเก็บนํ้าอ่างเก็บนา้ คลองตาพลายอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอ่างฯคลองโบดอ่างฯทรายทองอ่างฯห้วยปรืออุทกภัยอุบลราชธานี

  Interest

  water resources

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
   • ห้อง 8708 ชั้น 7 อาคาร8

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Using multi-temporal remote-sensing data to estimate 2011 flood area and volume over Chao Phraya River basin, ThailandRakwatin P., Sansena T., Marjang N., Rungsipanich A.2013Remote Sensing Letters
  4(3),pp. 243-250
  31
  2Center-pivot uniformity analysis with variable container spacingMarjang N., Merkley G., Shaban M.2012Irrigation Science
  30(2),pp. 149-156
  11
  3Velocity profile modeling in rectangular and compound open-channel cross sectionsMarjang N., Merkley G.2009Irrigation Science
  27(6),pp. 471-484
  9
  4Surface velocity coefficients for application of the float method in rectangular and compound open channelsMarjang N., Merkley G.2009Irrigation Science
  27(6),pp. 457-470
  5
  5Development of dynamic flash flood hazard index (DFFHI) in Wang River Basin, ThailandChantip S., Marjang N., Pongput K.202022nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
  0