Person Image

  Education

  • Ph.D. Irrigation Engineering , Utah State University, U.S.A.
  • วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  Reservoir Operation Rule CurveReturn Periodriver basinRiver basinsSatellite imagerySatellite imagesScansarSpace technology developmentspatial dataSPIstress modelsurface velocity coefficientsSynthetic aperture radarSynthetic Aperture Radar ImageryTemperatureturbulence modelVelocity profilewater deficitWater levelswater resourcesWater volumesWater-level dataการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการบรรเทาอุทกภัยการบริหารจัดการน้ำการผันน้ำการพยากรณ์น้ำหลากการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำการศึกษาความเหมาะสมการสูบจ่ายน้ำเกณฑ์การปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้าขอบเขตน้ำท่วมขาดแคลนนํ้าเขื่อนสิริกิติ์คลองพระปรงคลองอู่เรือความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศความเสี่ยงน้ำท่วมโครงการอนุรักษ์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำจัดการแหล่งน้ำฉะเชิงเทราชลบุรีชุดการสอนดัชนี SPIดัชนี Standardized Precipitation Indexดัชนีภัยแล้งติดตามสถานการณ์น้ำเตือนภัยทรัพยากรน้ำน้ำท่วมน้ำท่วม และการบริหารจัดการน้ำแนวทางการบรรเทาอุทกภัยแนวทางการปรับตัวบึงหนองหารแบบจําลองคณิตศาสตร์ MIKE HYDRO BASIN อ่างเก็บน้ําลําฉมวกแบบจำลอง HEC-RASแบบจำลอง MIKE 11แบบจำลอง MIKE Basinแบบจำลองชลศาสตร์แบบจำลองน้ำฝนน้ำท่าปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)ผังน้ำผังน้ำ: ลุ่มน้ำมูลแผนการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่น้ำหลากฟื้นฟูแหล่งน้ำภาคการเกษตรภาคตะวันออกภาวะน้ำมากภาวะน้ำแล้งแม่น้ำเพชรบุรีรอบปีการเกิดซ้ำระดับน้ำท่วมระบบ Wireless MESH Networkระบบท่อส่งน้ำภาคตะวันออกระบบนิเวศและสัตว์ป่าโรงไฟฟ้าพลงันา้ ขนาดเล็กลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือลุ่มน้ำเพชรบุรีศึกษาความเหมาะสมสื่อการสอนแหล่งน้ำแหล่งน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบาดาลองค์ความรู้อ่างเก็บนํ้าอ่างเก็บนา้ คลองตาพลายอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอ่างฯคลองโบดอ่างฯทรายทองอ่างฯห้วยปรืออุทกภัยอุบลราชธานี

  Interest

  water resources

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2554 - มิ.ย. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
   • ห้อง 8708 ชั้น 7 อาคาร8

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Using multi-temporal remote-sensing data to estimate 2011 flood area and volume over Chao Phraya River basin, ThailandRakwatin P., Sansena T., Marjang N., Rungsipanich A.2013Remote Sensing Letters
  4(3),pp. 243-250
  36
  2Center-pivot uniformity analysis with variable container spacingMarjang N., Merkley G., Shaban M.2012Irrigation Science
  30(2),pp. 149-156
  12
  3Velocity profile modeling in rectangular and compound open-channel cross sectionsMarjang N., Merkley G.2009Irrigation Science
  27(6),pp. 471-484
  10
  4Surface velocity coefficients for application of the float method in rectangular and compound open channelsMarjang N., Merkley G.2009Irrigation Science
  27(6),pp. 457-470
  5
  5Development of dynamic flash flood hazard index (DFFHI) in Wang River Basin, ThailandChantip S., Marjang N., Pongput K.202022nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
  1