Person Image

  Education

  • Ph.D. Irrigation Engineering , Utah State University, U.S.A.
  • วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  Reservoir Operation Rule CurveReturn Periodriver basinRiver basinssatellite imagerySatellite imagesScansarSpace technology developmentspatial dataspatiotemporal bias adjustmentSPIstress modelsurface velocity coefficientssynthetic aperture radarSynthetic Aperture Radar ImageryTemperatureturbulence modelURBS modelVelocity profilewater deficitWater levelswater resourcesWater volumesWater-level dataZ–R relationshipการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการบรรเทาอุทกภัยการบริหารจัดการน้ำการผันน้ำการพยากรณ์น้ำหลากการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำการศึกษาความเหมาะสมการสูบจ่ายน้ำเกณฑ์การปฏิบัติการอ่างเก็บน้ําเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บนํ้าขอบเขตน้ำท่วมขาดแคลนนํ้าเขื่อนสิริกิติ์คลองพระปรงคลองอู่เรือความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศความเสี่ยงน้ำท่วมโครงการอนุรักษ์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำจัดการแหล่งน้ำฉะเชิงเทราชลบุรีชุดการสอนดัชนี SPIดัชนี Standardized Precipitation Indexดัชนีภัยแล้งติดตามสถานการณ์น้ำเตือนภัยทรัพยากรน้ำน้ำท่วมน้ำท่วม และการบริหารจัดการน้ำแนวทางการบรรเทาอุทกภัยแนวทางการปรับตัวบึงหนองหารแบบจําลองคณิตศาสตร์ MIKE HYDRO BASIN อ่างเก็บน้ําลําฉมวกแบบจำลอง HEC-RASแบบจำลอง MIKE 11แบบจำลอง MIKE Basinแบบจำลองชลศาสตร์ผังน้ำผังน้ำ: ลุ่มน้ำมูลแผนการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่น้ำหลากฟื้นฟูแหล่งน้ำภาคการเกษตรภาคตะวันออกภาวะน้ำมากภาวะน้ำแล้งแม่น้ำเพชรบุรีรอบปีการเกิดซ้ำระดับน้ำท่วมระบบ Wireless MESH Networkระบบท่อส่งน้ำภาคตะวันออกระบบนิเวศและสัตว์ป่าเรดาร์โรงไฟฟ้าพลงันา้ ขนาดเล็กลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือลุ่มน้ำเพชรบุรีศึกษาความเหมาะสมสื่อการสอนแหล่งน้ำแหล่งน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบาดาลองค์ความรู้อ่างเก็บนํ้าอ่างเก็บนา้ คลองตาพลายอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอ่างฯคลองโบดอ่างฯทรายทองอ่างฯห้วยปรืออุทกภัยอุบลราชธานี

  Interest

  water resources

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2554 - มิ.ย. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
   • ห้อง 8708 ชั้น 7 อาคาร8

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Using multi-temporal remote-sensing data to estimate 2011 flood area and volume over Chao Phraya River basin, ThailandRakwatin P., Sansena T., Marjang N., Rungsipanich A.2013Remote Sensing Letters
  4(3),pp. 243-250
  41
  2Center-pivot uniformity analysis with variable container spacingMarjang N., Merkley G., Shaban M.2012Irrigation Science
  30(2),pp. 149-156
  12
  3Velocity profile modeling in rectangular and compound open-channel cross sectionsMarjang N., Merkley G.2009Irrigation Science
  27(6),pp. 471-484
  10
  4Surface velocity coefficients for application of the float method in rectangular and compound open channelsMarjang N., Merkley G.2009Irrigation Science
  27(6),pp. 457-470
  7
  5Development of dynamic flash flood hazard index (DFFHI) in Wang River Basin, ThailandChantip S., Marjang N., Pongput K.202022nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
  2
  6Downscaling the Z-R relationship and bias correction solution for flash flood assessment in a data-scarce basin, ThailandMapiam P.P., Sakulnurak S., Methaprayun M., Makmee C., Marjang N.2023Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research
  87(5),pp. 1259-1272
  0