Person Image

  Education

  • D.Eng. (Water Resources Engineering), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์, ไทย, 2546
  • วศ.บ.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  climate changeMIKE HYDRORemote Sensingwater managementการกัดเซาะการขาดแคลนน้ำการเคลื่อนตัวของตะกอนดินการจัดการน้ำการจัดการน้ำชลประทานการจัดลำดับความสำคัญการจำแนกการชลประทานการชะล้างพังทลายการทดสอบแมนน์-เคนดอลล์การบรรเทาอุทกภัยการบริหารจัดการการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฏจักรการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตการบริหารจัดการน้ำเพื่่อการเกษตรการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำการบำรุงรักษาประตูระบายน้ำการปกคลุมแหล่งน้ำทางกายภาพการปกคลุมแหล่งน้ำทางชีวภาพการประเมินแบบเร่งด่วนการประเมินปริมาณน้ำท่าการประเมินผลสัมฤทธิ์การประเมินระบบชลประทานการปรับตัวการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาการเปลี่ยนเป็นชุมชนเมืองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การมีส่วนร่วมการระเหยของน้ำการลดความเสี่ยงการลดอัตราการระเหยการวัดน้ำการวางแผนปรับปรุงคลองส่งน้ําชลประทานการวิเคราะห์การพิบัติของเขื่อนการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ปริมาณนํ้าหลากการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ปริมาณน้ำหลากการวิเคราะห์แนวโน้มการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำการศึกษาความเหมาะสมการสอบเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจำลองการสำรวจระยะไกลการสำรวจและออกแบบการไหลพื้นฐานการอนุรักษ์ดินและน้ำการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเกณฑ์การบารุงรักษาประตูระบายน้ำเกษตรกรขนาดและรูปร่างของลำน้ำเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนสิริกิติ์คลองส่งน้ำความชื้นในดินความต้องการใช้น้ำความต้องการน้ำความมั่นคงด้านน้ำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าชลประทานค่าน้ำหนักความสำคัญโค้งปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันอุทโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกาโครงการสูบน้ำทุ่งวัดสิงห์โครงข่ายระบบชลประทานระบายน้ำจัดการแหล่งน้ำใช้วัสดุลอยน้ำดัชนีความชุ่มชื้นในดินดัชนีสภาพดาวเทียมแลนด์แซทต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตะกอนตัวกรองดิจิตอลเตือนภัยถั่วเหลืองเทคนิคการประเมินผลอย่างรวดเร็วน้ำท่วมน้ำท่าน้ำท่า น้ำผิวดิน และน้ำบาดาลน้ำบาดาลน้ำผิวดินแบบจำลอง TRENDแบบจำลองทางกายภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าปริมาณน้ำท่าปริมาณน้ำหลากสูงสุดปริมาณฝนสูงสุดผังน้ำฝายพื้นที่ชุ่มน้ำภัยแล้ง

  Interest

  Hydrology, Flash Flood Warning, Ecohydrology, Water Resources Management

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน กำแพงแสน
  • ก.พ. 2562 - ก.ย. 2563 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
   • ห้อง 7-211/4 ชั้น 2 อาคาร7
   • ห้อง 8708 ชั้น 7 อาคาร8
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Comparison and recalibration of equations for estimating reference crop evapotranspiration in ThailandTemeepattanapongsa S., Thepprasit C.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(5),pp. 772-784
  1