Person Image

  Education

  • D.Eng. (Water Resources Engineering), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์, ไทย, 2546
  • วศ.บ.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  climate changeMIKE HYDROremote sensingWater Managementการกัดเซาะการจัดการน้ำการทดสอบแมนน์-เคนดอลล์การบรรเทาอุทกภัยการบริหารจัดการน้ำการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการมีส่วนร่วมการวิเคราะห์การพิบัติของเขื่อนการวิเคราะห์แนวโน้มการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำการศึกษาความเหมาะสมการสำรวจระยะไกลการสำรวจและออกแบบการไหลพื้นฐานการอนุรักษ์ดินและน้ำการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเกณฑ์การบารุงรักษาประตูระบายน้ำเกษตรกรขนาดและรูปร่างของลำน้ำเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนสิริกิติ์คลองส่งน้ำความชื้นในดินความต้องการใช้น้ำความต้องการน้ำความมั่นคงด้านน้ำค่าชลประทานค่าน้ำหนักความสำคัญโค้งปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันอุทโครงการสูบน้ำทุ่งวัดสิงห์โครงข่ายระบบชลประทานระบายน้ำจัดการแหล่งน้ำใช้วัสดุลอยน้ำดัชนีความชุ่มชื้นในดินดัชนีสภาพดาวเทียมแลนด์แซทต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตะกอนตัวกรองดิจิตอลเตือนภัยถั่วเหลืองน้ำท่วมน้ำท่าน้ำท่า น้ำผิวดิน และน้ำบาดาลน้ำบาดาลน้ำผิวดินน้ำแล้งน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้แบบจำลอง TRENDแบบจำลองทางกายภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าปริมาณน้ำท่าปริมาณน้ำหลากสูงสุดปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ปริมาณฝนสูงสุดผังน้ำผังน้ำ: ลุ่มน้ำมูลฝนฝนภาคพื้นดินฝนหลวงฝายพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่ลาดชันภัยแล้งแม่น้ำลำภาชีระบบการตัดสินใจเชิงพื้นที่ระบบควบคุมอาคารบังคับน้ำระบบช่วยตัดสินใจระบบตรวจวัดข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่าลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือลุ่มน้ำคลองสวนหมากลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำย่อยลุ่มน้ำลำภาชีวอเตอร์ฟรุตปริ้นวิธีการเคลื่อนย้ายพายุฝนวิธีการย่อส่วนทางสถิติวิธีทางสถิติเว็บเซอร์วิสสมดุลน้ำสมดุลน้ำในอ่างเก็บน้ำสัณฐานวิทยาของแม่น้ำองค์ความรู้อนุกรมช่วงเวลาย่อยอนุกรมสูงสุดประจำปีอ่างเก็บนํ้าแควน้อยบำรุงแดนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอุณหภูมิจุดน้ำค้างอุดรธานีอุทกภัยอุทกวิทยาแอปพลิเคชัน

  Interest

  Hydrology, Flash Flood Warning, Ecohydrology, Water Resources Management


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
   • ห้อง 7-211/4 ชั้น 2 อาคาร7
   • ห้อง 8708 ชั้น 7 อาคาร8
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Comparison and recalibration of equations for estimating reference crop evapotranspiration in ThailandTemeepattanapongsa S., Thepprasit C.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(5),pp. 772-784
  1