Person Image

  Education

  • วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  การกัดเซาะการจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฏจักรการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำการประเมินผลการประเมินผลผลิตพืชการประเมินผลสัมฤทธิ์การประหยัดน้ำการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงการปลูกข้าวการปลูกพืชการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การมีส่วนร่วมการรั่วซึมของน้ำการลดความเสี่ยงการอนุรักษ์ดินและน้ำเกณฑ์บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดและรูปร่างของลำน้ำเขื่อนแก่งกระจานคลองชลประทานคลองอัตโนมัติคลอไรด์ความต้องการใช้น้ำความต้องการน้ำของพืชความมั่นคงด้านน้ำความเร็วท้ายสุดค่าชลประทานค่าลงทุนเพื่อการจัดสรรน้ําค่าลงทุนเพื่อการจัดสรรน้ำค่าส่งน้ำคุณภาพน้ำโค้งปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันอุทโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสองพี่น้องโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้องชลประทานชลศาสตร์ชุดจำลองน้ำฝนซัลเฟตดรรชนีแสดงผลสัมฤทธิ์ในการชลประต้นทุนกิจกรรมต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตะกอนถั่วเหลืองทรัพยากรน้ำเทคนิคส่งน้ำของระบบคลองนาข้าวน้ำท่วมน้ำบาดาลน้ำผิวดินน้ำแล้งน้ำหยดน้ำหยดใต้ดินน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้แนวทางการวิเคราะห์เป็นองค์รวมทั้งระบบแนวทางปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเบนโทไนท์แบบจำลองแบบจำลอง TRENDแบบจำลองทางกายภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าแบบจำลองพืชแบบจำลองสมดุลน้ำประสิทธิภาพประสิทธิภาพการชลประทานประสิทธิภาพการให้น้ำประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปริมาณน้ำในบรรยากาศปริมาณน้ำหลากที่อาจเป็นไปได้ปริมาณน้ำหลากสูงสุดปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ผ้าใบคอนกรีตฝนฝนเทียมฝนหลวงภัยแล้งมันสำปะหลังเม็ดฝนแม่น้ำโขงระบบโครงข่ายประสาทประดิษฐ์ระบบชลประทานสมัยใหม่ระบบช่วยตัดสินใจไร่อ้อยลุ่มน้ำคลองสวนหมากลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำย่อยลุ่มน้ำลำภาชีวอเตอร์ฟรุตปริ้นวิศวกรรมชลศาสตร์เศษหญ้าแฝกสปริงเกลอร์

  Interest

  วิศวกรรมชลศาสตร์, ออกแบบระบบชลประทาน

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Reservoir inflow forecasting by artificial neural networksVudhivanich V., Thongpumnak S., Cherdchanpipat N., Rittima A., Kasempan N.2004Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 24-31
  1
  2Application of Artificial Neural Networks for reservoir inflow forecastingVudhivanich V., Thongpumnak S., Cherdchanpipat N., Rittima A., Kasempun N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 247-259
  0