Person Image

  Education

  • Ph.D.(Civil Eng.), Colorado State University , สหรัฐอเมริกา
  • M.Eng.(Irrigation Eng.), Asian Institute of Technology , ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  adapted rule curveammonium retentionBhumibol Damcanal automationClimate changeCloud–Based IrriSAT ApplicationCrop coefficientCrop Water RequirementDigital CameraExtreme Gradient Boosting (XGBoost)FloatGreater Chao Phraya River BasinImage ProcessingIrrigationIrrigation improvementPing River BasinRapid appraisal processReference Crop Evapotranspirationregulator controllerreliability based multireservoir system operation modelReservoirReservoir inflowReservoir Inflow Predictionreservoir performanceReservoir performance indexReservoir Performance Indices (RPI)Reservoir reliabilityReservoir reoperation modelrice cultivationrice productivityRiver-Basin ModelingRobogatesalt affected soilSatellite ImageService-oriented managementSirikit DamSmart farmSoil erosionSoil water atmosphere plant (SWAP) modelSpearhead Research ProgramstreamsSubbasinSubsurface Drip Irrigationsustainable water resources managementSystemic ApproachTha Chin RiverThe Greater Mae Klong Irrigation Project.Tolerancetracer injectiontracer studytransport parametertropicalTropical Storm Dianmutropical streamUniversal Soil Loss EquationUpper Greater Mae Klong Irrigation ProjectUpper Mun basinupstream controlvalue chainVelocimetryWang River BasinWater and energy transfer between soilwater balance modelWater Level MeasurementWater ManagementWater Mangement Modelwater qualityWater Surface AreaWEAP modelกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลาดับชั้น (AHP)กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้นกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้น ฃ(AHP)กังหันน้ำการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการจัดการน้ำการจัดการน้ำ ดรรชนีแสดงผลการทำงานของระบบชลประทาน การประเมินผลระบบชลประทาน การประเมินผลิตทางการเกษตรการจัดการน้ำแบบบูรณาการการบริหารจัดการน้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพิบัติของเขื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระดับแปลงนาการเพิ่มผลผลิตข้าวการมีส่วนร่วมการวางแผนและปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำการวิเคราะห์การพิบัติของเขื่อนเขื่อนแก่งกระจานคลองอัตโนมัติต้นทุนกิจกรรมน้ำท่วมน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้แบบจำลองทางกายภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าผ้าใบคอนกรีตฝนหลวงฝายลุ่มน้ำเพชรบุรีเลเซอร์ไทรแองกูเรชั่นสปริงเกลอร์

  Interest

  อุทกวิทยา, การจัดการน้ำ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Stochastic flow duration curves for evaluation of flow regimes in riversSugiyama H., Vudhivanich V., Whitaker A., Lorsirirat K.2003Journal of the American Water Resources Association
  39(1),pp. 47-58
  30
  2Development of a canal automation model: A laboratory experimentVudhivanich V., Sriwongsa W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 353-365
  5
  3Seasonal variation and retention of ammonium in small agricultural streams in central ThailandLe A.T.T., Le A.T.T., Kasahara T., Vudhivanich V.2018Environments - MDPI
  5(7),pp. 1-14
  4
  4Storage-Yield-Resilience-Reliability Relationship of Mun Bon ReservoirRittima A., Vudhivanich V.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 55-64
  3
  5Impact of climate change on reservoir reliability: A case of bhumibol dam in ping river basin, thailandTabucanon A.S., Rittima A., Raveephinit D., Phankamolsil Y., Sawangphol W., Kraisangka J., Talaluxmana Y., Vudhivanich V., Xue W.2021Environment and Natural Resources Journal
  19(4),pp. 266-281
  3
  6Application of Machine Learning in Daily Reservoir Inflow Prediction of the Bhumibol Dam, ThailandKraisangka J., Rittima A., Sawangphol W., Phankamolsil Y., Tabucanon A.S., Talaluxmana Y., Vudhivanich V.202219th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2022
  2
  7Reliability based multireservoir system operation for Mae Klong River BasinRittima A., Vudhivanich V.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(3),pp. 809-823
  1
  8Reservoir inflow forecasting by artificial neural networksVudhivanich V., Thongpumnak S., Cherdchanpipat N., Rittima A., Kasempan N.2004Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 24-31
  1
  9Runoff Forecasting in Lum Phachi River Basin by Artificial Neural NetworksPuttrawutichai S., Vudhivanich V.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 480-489
  0
  10Optimal Reservoir Operation of Mun Bon and Lam Chae ReservoirsChanpeng N., Vudhivanich V.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 122-132
  0
  11Development water level measurement system for long distance canalSriwongsa V., Vudhivanich V.2004Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 3-14
  0
  12Development of critical period forecasting model for Mun Bon reservoirRittima A., Vudhivanich V.2004Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 32-41
  0
  13Impact of climate on flow regimes of the upper reaches of streamsSugiyama H., Vudhivanich V., Whitaker A., Lorsirirat K.2003IAHS-AISH Publication
  (281),pp. 141-147
  0
  14Field performance of Kamphaengsaen canal automation systemVudhivanich V., Sriwongsa V.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(5),pp. 943-959
  0
  15Multicriteria Decision Making for Multireservoir Water Allocation during Shortage: A Case Study of Upper Mun BasinKongjun T., Vudhivanich V.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 45-54
  0
  16INSTITUTIONAL CONSTRAINTS AND EVALUATION OF POTENTIAL MANAGEMENT STRATEGIES ON THE COLORADO RIVER SYSTEM.Frevert D., Fontane D., Lane W., Schuster R., Cowan M., Vudhivanich V.1985[No source information available]
  ,pp. 198-209
  0
  17Tracing crop water demand in the lower ping River Basin, Thailand using cloud-based irrisat applicationKyaw K.M., Rittima A., Phankamolsil Y., Tabucanon A.S., Sawangphol W., Kraisangka J., Talaluxmana Y., Vudhivanich V.202022nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
  0
  18Comparative assessment of groundwater recharge estimation using physicalbased models and empirical methods in Upper Greater Mae Klong Irrigation Project, ThailandPhankamolsil Y., Rittima A., Teerapunyapong P., Surakit K., Tabucanon A.S., Sawangphol W., Kraisangka J., Talaluxmana Y., Vudhivanich V.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 737-750
  0
  19Optimization–based Solution for Reducing Water Scarcity in the Greater Chao Phraya River Basin, Thailand: Through Re–operating the Bhumibol and Sirikit Reservoirs Using Non–linear Programming SolverKyaw K.M., Rittima A., Phankamolsil Y., Tabucanon A.S., Sawangphol W., Kraisangka J., Talaluxmana Y., Vudhivanich V.2022Engineering Journal
  26(10),pp. 39-56
  0
  20Application of Artificial Neural Networks for reservoir inflow forecastingVudhivanich V., Thongpumnak S., Cherdchanpipat N., Rittima A., Kasempun N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 247-259
  0