Person Image

  Education

  • Ph.D.(Civil Eng.), Colorado State University , สหรัฐอเมริกา
  • M.Eng.(Irrigation Eng.), Asian Institute of Technology , ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  ammonium retentionCanal AutomationDigital CameraFloatImage ProcessingirrigationIrrigation improvementRapid appraisal processReference crop evapotranspirationregulator controllerreliability based multireservoir system operation modelReservoir inflowrice cultivationrice productivityRiver-Basin ModelingRobogateWater Level MeasurementWater ManagementWater Mangement Modelwater qualityกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้นกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้น ฃ(AHP)กังหันน้ำการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการจัดการน้ำการจัดการน้ำ ดรรชนีแสดงผลการทำงานของระบบชลประทาน การประเมินผลระบบชลประทาน การประเมินผลิตทางการเกษตรการจัดการน้ำแบบบูรณาการการจัดการลุ่มน้ำการชลประทานการชลประทาน การจัดการน้ำ การควบคุมน้ำการซึมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฏจักรการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตการบริหารจัดการน้ำเพื่่อการเกษตรการบริหารจัดการแบบเน้นบริการการประเมินโครงการอย่างรวดเร็วการประเมินแบบรวดเร็วการประเมินผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาการปรับปรุงการบริหารงานส่งน้ำการปรับปรุงระบบชลประทานการปลูกข้าวการปลูกพืชการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพิบัติของเขื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระดับแปลงนาการเพิ่มผลผลิตข้าวการมีส่วนร่วมการวางแผนและปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำการวิเคราะห์การพิบัติของเขื่อนการวิเคราะห์ภาพถ่ายการสร้างแบบจำลองทั้งลุ่มน้ำการสำรวจการไหลในทางน้ำเปิดเกษตรอัจฉริยะเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์คลองชลประทาน Water Turbineคลองสุนัขหอนคลองอัตโนมัติคลองอัตโนมัติ ส่งน้ำ ชลประทาน โทรมาตรความต้องการน้ำความเป็นธรรมความมั่นคงด้านน้ำความเร็วการไหลค่าชลประทานค่าน้ำหนักความสำคัญค่าลงทุนเพื่อการจัดสรรน้ําค่าลงทุนเพื่อการจัดสรรน้ำค่าส่งน้ำคุณภาพน้ำ ไม่ใช้พลังงานโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสองพี่น้องโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้องชลประทานชลศาสตร์ดรรชนีแสดงผลสัมฤทธิ์ในการชลประดัชนีสภาพต้นทุนกิจกรรมน้ำท่วมน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้แบบจำลองทางกายภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าผ้าใบคอนกรีตฝนหลวงฝายลุ่มน้ำเพชรบุรีสปริงเกลอร์

  Interest

  อุทกวิทยา, การจัดการน้ำ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก