Expertise Cloud

Air PumpArtificial neural networksArtificial rainfallBang Lane Operation and Maintenance Projectcost of operationCropping PatternDam breakElectric ProductionEvaluation of IrrigationForecastingHui Mahad reservoirHydraulic Information and Communication TechnologyIntegrated Water Resources ManagementIrrigation CanalIrrigation Canal OperationMIKE11 Modelpipe irrigation systemsRaindropRainfall simulatorRemote SensingReservoir inflowRiver-Basin ModelingsewageSrinagarinda DamSubsurface Drip Irrigationswine farmSystemic ApproachTerminal velocityUpper Mun basinwater qualityกังหันน้ำการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการการจัดการน้ำแบบบูรณาการการจัดการลุ่มน้ำการชลประทาน การจัดการน้ำ การควบคุมน้ำการทำบัญชีน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรังการบริหารจัดการการปฏิบัติการของคลองส่งน้ำการประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำระดับแปลงนาการสร้างแบบจำลองทั้งลุ่มน้ำคลองชลประทาน Water Turbineความเร็วท้ายสุดค่าส่งน้ำคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำ ไม่ใช้พลังงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลประทานระบบท่อชุดจำลองน้ำฝนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน้ำเสียน้ำหยดใต้ดินแนวทางการวิเคราะห์เป็นองค์รวมทั้งระบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปั๊มน้ำปั๊มน้ำ ไม่ใชพลังงานผลิตพลังงานไฟฟ้าฝนเทียมพยากรณ์พลังงานฟาร์มเลี้ยงสุกรเม็ดฝนระบบโครงข่ายประสาทประดิษฐ์ห้วยองคตแหล่งน้ำและชลประทานและการออกแบบอากาศอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด

Interest

แหล่งน้ำและชลประทานและการออกแบบ

Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)