Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • Ph.D.(Urban Envirnmental Management), Asian Institute of Technology , ไทย

  Expertise Cloud

  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geometric Information System) โรคพยาธิใบไม้ในตับ (Opistrhorchis viverrini) โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Choloangiocarcinoma) วิทยาการระบาด (Epidemiology)Adaptationagricultural water use managementAzide ModificationClimate changeclimate change adaptationConcrete Fabricdam breach analysisDissolved oxygendomestic wastewaterDomestic Water ReuseEnvironmental AwarenessFlood wallfloodingInterlocking blockKaeng Krachan damland use changemarigold flowerMiddle-income CountriesModulus of RuptureOptical SensorPhetchaburi river basinphysical modelprobable maximum floodrainfall-runoff modelReuseSustainable Water ManagementUrban Environmental ManagementWastewater ManagementWastewater TreatmentWater managementwater reuseWater Reuse and Recylcingการจัดการน้ำการซึมการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตการบริหารจัดการน้ำเพื่่อการเกษตรการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำการบูรณาการการประเมินปริมาณการประเมินระบบประปาการปรับตัวการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public participation)การวิเคราะห์การพิบัติของเขื่อนขยะอิเล็กทรอนิกส์ของเสียโรงงานน้ำตาลเขื่อนแก่งกระจานคลองชลประทานความชุก (prevalence)ความต้องการน้ำความต้านทานแรงอัดความพึงพอใจความมั่นคงด้านน้ำคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นค่าชลประทานคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำ (water quality)คุณภาพน้ำประปาจังหวัดกาฬสินธ์ุชลประทานชุมชนหนองหารหลวง การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัยตำบลกำแพงแสนเถ้าชานอ้อยน้ำท่วมน้ำท่าน้ำบาดาลน้ำเสียน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่น้ำเสียวน้ำหลากสูงสุดที่อาจเป็นไปได้บล็อกประสานแบบจำลองทางกายภาพแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่าประปาบาดาลประปาหมู่บ้านผ้าใบคอนกรีตฝนหลวงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบประปาหมู่บ้านโรงฆ่าโคโรงฆ่าสัตว์ลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำเพชรบุรีวัสดุก่อสร้างวิธีการย่อส่วนทางสถิติสมบัติทางวิศวกรรมสระเก็บน้ำสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัดสิ่งแวดล้อม

  Interest

  Wastewater Management, Wastewater Treatment, Water Reuse and Recylcing, Urban Environmental Management

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก