Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
 • วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2544
 • ปร.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

Expertise Cloud

กองทุนคนพิการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการกัดเซาะชายฝั่งการกำจัดขยะการจัดการความรู้การจัดการคุณภาพน้ำการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการจัดการน้ำการจัดการน้ำชุมชนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชาชนการบริหารจัดการน้ำการมีส่วนร่วมของชุมชนการวางแผนการใช้น้ำการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมขยะอันตรายคลองสารภีคุณภาพชีวิตคนพิการแครอท ไอโอดีน โพแทสเซียมไอโอเดตติดตามประเมินผลทรัพยากรธรรมชาติน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินน้ำเสียประเมินโครงการปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดแผนแม่บทแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดรูปแบบการดา เนินงาน/ ทีมพี่เลี้ยง/ โครงสร้างการดา เนินงานส่วนภูมิภาคลดมลพิษทางน้ำสิ่งแวดล้อมสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ

Interest

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร SC2
  • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคาร3

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)