Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2534
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • ปร.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาศักยภาพพืชอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากป่าชุมชนในจังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2017 โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อรักษาระบบนิเวศและสัตว์ป่า ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 25 Project 4 5 0 0
  2017 โครงการพัฒนานโยบายและองค์กรในการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1 0 0
  2017 โครงการศึกษาความเป็นไปได้การสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย จังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0
  2016 โครงการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์จัดการขยะอันตรายชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (ระยะแรก) ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0
  2015 โครงการติดตามประเมินผลและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าวปัตตานี พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2015 โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสียระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน หัวหน้าโครงการ องค์การจัดการน้ำเสีย 0 0 0 0
  2014 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการประเภทเหมืองแร่ และประเภทอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 0 0 0 0
  2014 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ กรมป่าไม้ 0 0 0 0
  2014 โครงการอนุรักษ์วิถีชีวิตและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่คลองมหาสวัสดิ์ คลองโรงเจ และคลองต้อยติ่ง จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หัวหน้าโครงการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 0 0 0 0
  2014 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 0 0 0 0
  2014 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ - ๑๖ ภายใต้บทบาทกรมควบคุมมลพิษ หัวหน้าโครงการ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2014 การกำหนดแผนงานและแนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโดยกระบวนการมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป้องกันอุทกภัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมประสิทธิภาพขององค์กรบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) 0 0 0 0
  2013 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในรอบ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเทียน เขตเทศบาลเมืองชะอำ-บ้านบางเกตุ หมู่ 7 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ความยาวชายฝั่งประมาณ 2,000 เมตร และบริเวณบ้านหนองข้าวเหนียว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดปร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0
  2013 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ผู้ร่วมวิจัย จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2012 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝัุ่งตะวันตก บริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทุละ และเขื่อนกันคลื่นหมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย และพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านเหนือคลองบางทะลุ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณบ้านหนองบัวหมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดวประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0
  2012 โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2012 การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 พื้นที่ ใน 2 บริเวณ คือ บริเวณด้านเหนือของท่าเทียบเรือชะอำ บ้านคลองเทียน เขตเทศบาลเมืองชะอำ-บ้านบางเกตุ หมู่ 7 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ความยาวชายฝั่งประมาณ 2,000 เมตร และบริเวณบ้านหนองข้าวเหนียว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดปร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0
  2011 การปรับตัวของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน้ำและภัยธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน กรณีศึกษาตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท หัวหน้าโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมสต๊อคโฮล์ม ภาคพื้นเอเชีย 0 4 0 0
  2011 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดี อื่นๆ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 0 0 0 0
  2010 โครงการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2555-2559) หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2007 การประเมินค่าความเสียหายจากการทำลายป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)