รางวัลภาควิชาอนุรักษ์วิทยา ปี 2019

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
Publish Year Honor Award 2
2019 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์,"ผลงานวิจัยเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2561", , สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), Jun 26 2019
2019 inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัย เรื่อง อนาคตสิมิลัน บนความสมดุลของการท่องเที่ยว เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ประจำปี พ.ศ.2561", -, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), Jun 26 2019

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017201620152012 >>