สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

AgroforestryAssessmentBamboo CharcoalBambusa oldhamiiBiodiversityCanal EcosystemChachoengsao provinceChemical compositionDendrocalamus asperDendrocalamus latifloruseucalyptForest soil , Forest PlantationGISGrowingGrowthHighlandKasestsart Research Fund Kasestsart UniversityLand EvaluationLand useproductivityRemote SensingResearch and Development InstituteResearch ManagementRestorationRoyal Projectsite indicator speciessite qualitysoil propertiesspacingSufficiency EconomySuyveyTeak plantationtree speciesTropical forestutilizationvillagers' woodlotการกักเก็บคาร์บอนการขยายพันธุ์การใช้ที่ดินการเติบโตการปลูกการมีส่วนร่วมการยอมรับความหลากหลายทางชีวภาพโครงการหลวงชนิดไม้เทคโนโลยีน้ำส้มควันไม้น้ำส้มไม้ป่าชาวบ้านพลับพลึงธาร ระบบนิเวศลำคลอง ระนอง การฟื้นฟู การจัดการพื้นที่สูงฟื้นฟูฟื้นฟู (restoration)ภาคเหนือมวลชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิโครงการหลวงเมล็ดไม้เมล็ดไม้ป่าแม่ไม้ไม้กระถินเทพาไม้จันทน์หอมเร่วหอมลักษณะอุทกวิทยาวนเกษตรวนเกษตร (Agroforestry)วนวัฒนวิทยาวนวัฒนวิทยา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางด้านป่าไม้วนวัฒน์วิธีวนศาสตร์ชุมชนวัฏจักรคาร์บอนวัสดุเพาะชำศักยภาพศักยภาพ, ฟื้นฟู, ไม้ไผ่เศรษฐกิจเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสถานีวิจัยสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์กำแพงแสนสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงาสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา (Phangสถาบันวิจัยและพัฒนา สภาพปลอดเชื้อสมการแอลโลเมตริกสมบัติดิน (soil property)สวนป่าสวนป่ายูคาลิปตัสสวนยางพาราสังคมพืช (plant community)สัมปทานป่าไม้สารสกัดจากพืชเสริมสร้างนิเวศเหมืองแร่ร้างเหมืองแร่ร้าง (abandoned mininองค์ความรู้องค์ประกอบทางเคมีอัตราการใส่ปุ๋ยอุณหภูมิ

Executives


Persons (สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 4 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิจัย 3 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 83 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 68 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 71 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 58 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 51 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)