คณะวนศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
25 64 9.768 204.976
89 214.744
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 1 5 7 0 ---
13 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
10 15 23 30 0 0 0 0 0 0 5 1 3
83 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

นาย ชาญชัย ยาวุฒิ, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.696
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.696
- Leader
0.000
- Co-
1.696
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
11
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
11
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
4
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
100.710
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
100.710
- Leader
4.479
- Co-
2.164
- Ads.
94.068
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
9
+ Univ. Project
5
- Leader
4
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
1
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.964
+ Univ. Project
0.320
- Leader
0.160
- Co-
0.160
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.644
- Leader
0.774
- Co-
12.870
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
10
- Leader
1
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.111
+ Univ. Project
0.600
- Leader
0.300
- Co-
0.300
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.511
- Leader
0.368
- Co-
10.143
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
21
- Leader
6
- Co-
15
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
77.319
+ Univ. Project
0.820
- Leader
0.410
- Co-
0.410
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
76.499
- Leader
16.024
- Co-
60.475
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
10
- Leader
8
- Co-
0
- Ads.
2
+ Ext. Project
6
- Leader
5
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.337
+ Univ. Project
1.628
- Leader
1.328
- Co-
0.000
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
0.709
- Leader
0.309
- Co-
0.400
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
13.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.000
- Leader
0.000
- Co-
13.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
25
+ Univ. Project
16
- Leader
10
- Co-
5
- Ads.
1
+ Ext. Project
9
- Leader
6
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
20.913
+ Univ. Project
13.500
- Leader
8.000
- Co-
5.350
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
7.413
- Leader
5.793
- Co-
1.620
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
9
- Leader
5
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
2
- Co-
12
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
20.933
+ Univ. Project
0.120
- Leader
0.120
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
20.813
- Leader
2.630
- Co-
18.183
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล, อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
2
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.384
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
3.384
- Leader
1.060
- Co-
2.324
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0