ผลงานภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ปี 2020

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชเรศร์ ชคัตตรัยกุล, อาจารย์, "ผลของการทำไม้ออกโดยวิธีเลือกตัดต่อการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่สวนป่า จังหวัดแพร่", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 298-308

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=04&SectionID=05]