Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • ปร.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Abnormal IndexChiang Mai provinceComputer softwareCrown cover diagramfactors analysisfaculty of forestryFCD mapperForest canopy densityForest OperationGeneral EducationGISgraduateidentitylandsat-5 TMlogisticsMangrovePDCA CycleProfile diagramRapid Body AssessmentREBARULAsupply chainteakteak wood productTimber transportationTransportation costVerifyingกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาการขนส่งไม้การจัดการความรู้การจัดการไฟป่าการทวนสอบการทำไม้การทำไม้ (Logging Operation)การยศาสตร์การรับรองในทางป่าไม้การเรียนรูปแบบออนไลน์การล้มไม้การศึกษาทั่วไปการสำรวจเพื่อทำแผนที่ทางป่าไม้ (Surveying and Mapping in Forestry)คนงานทำไม้ความปลอดภัยความพึงพอใจความเสี่ยงความเสี่ยงทางการยศาสตร์ค่าใช้จ่ายคู่มือเรียนรู้ชนิดไม้ต้นคู่มืออาจารย์โซ่อุปทานฐานข้อมูลดัชนีมวลกายตัวแบบพยากรณ์นิสตินิสิตบอร์ดเกมส์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาป่าสาธิตโปรแกรมประยุกต์ผลลัพธ์การเรียนรู้ผลิตภาพผลิตภาพในการทำไม้ภาระงานทางกายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไม้สักระบบการทำไม้ระบบฐานข้อมูลในทางป่าไม้ (Database in Forestry)ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศโลจิสติกส์วงจรคุณภาพวังน้ำเขียววิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินไวรัสโคโรนา 2019ศาสตร์แห่งแผ่นดินศึกษาทั่วไปสวนป่าสวนป่าไม้สักสวนรวมพันธุกรรมไม้ป่าเฉลิมพระเกียรติร.9สักหมวดวิชาศึกษาทั่วไปห่วงโซ่อุปทานห้วยขาแข้งอัตราการเต้นของหัวใจอัตลักษณ์อุทยานแห่งชาติแอนดรอยด์

  Interest

  การทำไม้ (Logging Operation), การสำรวจเพื่อทำแผนที่ทางป่าไม้ (Surveying and Mapping in Forestry), ระบบฐานข้อมูลในทางป่าไม้ (Database in Forestry), การรับรองในทางป่าไม้, การทำไม้ (Logging Operation), การสำรวจเพื่อทำแผนที่ทางป่าไม้ (Surveying and Mapping in Forestry), การรับรองในทางป่าไม้, ระบบฐานข้อมูลในทางป่าไม้ (Database in Forestry)

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ค. 2563 - ม.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร (ผู้รักษาการแทน) คณะวนศาสตร์
  • พ.ย. 2559 - ก.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2553 - มี.ค. 2561 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2549 - มี.ค. 2553 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวนศาสตร์
  • ก.ค. 2545 - มิ.ย. 2546 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (39)