Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • ปร.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Abnormal IndexChiang Mai provinceComputer softwareCrown cover diagramFCD mapperForest canopy densitylandsat-5 TMMangroveProfile diagramRapid Body Assessmentกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาการขนส่งไม้การจัดการความรู้การจัดการไฟป่าการทำไม้การทำไม้ (Logging Operation)การยศาสตร์การรับรองในทางป่าไม้การล้มไม้การสำรวจเพื่อทำแผนที่ทางป่าไม้ (Surveying and Mapping in Forestry)ความปลอดภัยความเสี่ยงค่าใช้จ่ายคู่มือเรียนรู้ชนิดไม้ต้นคู่มืออาจารย์โซ่อุปทานฐานข้อมูลตัวแบบพยากรณ์นิสตินิสิตบอร์ดเกมส์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงป่าสาธิตโปรแกรมประยุกต์ผลลัพธ์การเรียนรู้ผลิตภาพผลิตภาพในการทำไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไม้สักระบบการทำไม้ระบบฐานข้อมูลในทางป่าไม้ (Database in Forestry)ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศโลจิสติกส์วังน้ำเขียววิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งแผ่นดินศึกษาทั่วไปสวนป่าสวนรวมพันธุกรรมไม้ป่าเฉลิมพระเกียรติร.9สักหมวดวิชาศึกษาทั่วไปห่วงโซ่อุปทานห้วยขาแข้งอัตลักษณ์อุทยานแห่งชาติแอนดรอยด์

  Interest

  การทำไม้ (Logging Operation), การสำรวจเพื่อทำแผนที่ทางป่าไม้ (Surveying and Mapping in Forestry), ระบบฐานข้อมูลในทางป่าไม้ (Database in Forestry), การรับรองในทางป่าไม้, การทำไม้ (Logging Operation), การสำรวจเพื่อทำแผนที่ทางป่าไม้ (Surveying and Mapping in Forestry), การรับรองในทางป่าไม้, ระบบฐานข้อมูลในทางป่าไม้ (Database in Forestry)

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  แสดงความคิดเห็น

  (0)