Person Image

  Education

  • กศ.บ(การแนะแนว), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2535
  • ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(ประชากรและการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2544
  • ปร.ด.(การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ), มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  - การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Learning Empowerment) - ความพร้อม (Readiness) - ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)- การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Learning Empowerment) - ความพร้อม (Readiness) - ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) - การทำงาน (Working)Active learningASEAN CommunityCore competencyEnglish Language Learning Empowerment Activity ModulesMulti-disciplinesone healthPsychology for Teacher Psychology and College StudentReadinessSelf-study Packagesystem thinkingTrainerกรอบมาตรฐานคุณวุฒิกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากระบวนการกลุ่มและภาวะผู้นำการจัดการความรู้การประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว๗ 2550คู่มืออาจารย์จิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาสำหรับครูจิตสาธารณะชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแนะแนวในสถานศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวทักษะชีวิตเทคนิคการสอนนักศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษานิสตินิสิตนิสิต นักศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีบอร์ดเกมส์บุคลิกภาพบุคลิกภาพ รุปแบบการดำเนินชีวิต แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาเป็นฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ภาวะผู้นำภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเยาวชนรูปแบบการจัดการกิจกรรมรูปแบบการเรียนรูปแบบการเรียนรู้แรงจูงใจแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งแผ่นดินศึกษาทั่วไปหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรอัตลักษณ์อุดมศึกษาอุมศึกษา

  Interest

  จิตวิทยาการศึกษา, บุคลิกภาพ, แรงจูงใจ, กระบวนการกลุ่มและภาวะผู้นำ


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  แสดงความคิดเห็น

  (0)