Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • ปร.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 1 0 0
  2017 การศึกษาระบบการทำไม้และการขนส่งไม้ในสวนป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 1 0 0
  2018 ภาวะทางการยศาสตร์และความปลอดภัยของคนงานการทำไม้จากสวนป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การศึกษาแนวทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาป่าสาธิตวังน้ำเขียว ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 2 0 0
  2017 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลผลิตและส่วนที่ใช้เป็นสินค้าได้ของไม้ยูคาลิปตัส หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จำกัด 1 0 0 0
  2006 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 0 2 0 0
  2002 การสร้างเครื่องมือยกไม้ยูคาลิปตัสที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพของไม้ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กระวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0