การศึกษาแนวทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สัก

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, inดร.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์, อาจารย์, "Study of Logistics and Supply Chain Management of Teak Wood Products Industry in the northern part of Thailand", Kasetsart journal of social science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 703-714