Search Result of "delphi"

About 35 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Modified Fuzzy Delphi Method to Select Decision Variables for Vertical Farmning in Thailand.

ผู้แต่ง:ImgDr.Kor Kamonpatana, Lecturer, ImgMrs.Pasinee Sunakorn, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Modified Fuzzy Delphi Method to Select Decision Variables for Vertical Farming in Thailand)

ผู้เขียน:ImgKor Kamonpatana, ImgPongpun Anuntavoranich, ImgJatuwat Varodompun, Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, ImgDanai Thaitakoo, ImgKrabuan Wattanapreechanon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The purpose of this paper was to identify the decision variables involved in innovative construction and product development. Exploratory research investigated the opinions of 11 experts of 3 different paradigms and found that the vertical farming concept could be adopted innovatively and systematically by linking the variables and sub variables that were identified. This research also modified the Fuzzy Delphi Method to collect and find consensus among the 19 experts in 3 different but related paradigms, and to overcome the fuzziness inherent in the 15 key variables and 52 sub variables investigated. The evaluation and screening of variables revealed that the seven most important key variables were food quality, plant surviving factors, plant selection, planting method, cost/benefit, food accessibility, and energy and environment management. These significant factors were useful in decision making with regard to new product and construction development.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 036, Issue 3, Sep 15 - Dec 15, Page 554 - 567 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Guidelines to the management of firefly watching tour in Thailand

ผู้แต่ง:ImgNurancha, P., ImgDr.wasin Inkapatanakul, Associate Professor, ImgChunkao, K.,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:Asian Economics Development (AED 2013)

หัวเรื่อง:การชี้บ่ง ความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญของสหภาพยุโรปและไทยเรื่องผลกระทบจากการผลิตแบบลีนต่อซัพพลายเชน

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The identification of expert opinions between EU and Thai companies onthe different in impact of lean production on supply chain

ผู้แต่ง:ImgMr.Nantawut Sriariyawat, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคเดลฟายในการศึกษารูปแบบการนำเสนอข่าวเกษตรกรของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ผู้เขียน:Imgประวิชศิลป์ ศิลป

ประธานกรรมการ:ImgPravit Satia

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมมารถ ชื่นอิ่ม, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Guidelines to the Management of Firefly Watching Tour in Thailand

ผู้แต่ง:Imgน.ส.ปาหนัน นุรัญชา, ImgDr.Kasem Chankao, Emeritus Professor, ImgDr.wasin Inkapatanakul, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคาดการณ์แนวทางการใช้วิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อการเรียนรู้ขององค์กรภาคธุรกิจ

ผู้เขียน:Imgเสริมชัย รุ่งศิริยืนยง

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมมารถ ชื่นอิ่ม, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายในการศึกษารูปแบบการนำเสนอข่าวเยาวชนของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)

ผู้เขียน:Imgเอมอัชฌา พงค์พรรณภาณุ

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมมารถ ชื่นอิ่ม, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Critical Success Factors of e-Learning in Developing Countries)

ผู้เขียน:ImgOudone Xaymoungkhoun, ImgWannasiri Bhuasiri, ImgJae Jeung Rho, ImgHangjung Zo, ImgMoon-Gyu Kim

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Information technology (IT) plays an important role in modern education. Many schools or universities have deployed electronic learning in order to gain competitive advantages. While the market for e-Learning has shown a high growth rate, many schools have failed to adopt e-Learning. This research focused on seven areas related to e-Learning—namely, learners, instructors, environment, institution and service quality, infrastructure and system quality, course and information quality, and motivation dimensions. Based on these seven dimensions, 41 factors were quantitatively analyzed to prioritize the critical success factors (CSFs) of e-Learning in developing countries using Delphi and Analytic Hierarchy Process (AHP) approaches. The results indicated that 22 factors affected the success of e-Learning in developing countries. The top ten factors were: computer training, perceived usefulness, learners? attitude toward e-Learning, learners? computer selfefficacy, course quality, program flexibility, clear direction, relevant content, course flexibility, and internet self-efficacy.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 033, Issue 2, May 12 - Aug 12, Page 321 - 332 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาย นันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Supply chain and Logistics management, Transport Policy, Production system

Resume

Img

Researcher

ดร. ก่อ กมลพัฒนะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Resume

Img
Img

การประชุมวิชาการ

EXPLORING THE PROFESSIONAL COMPETENCIES FOR MARKETING COMMUNICATORS IN THE NEXT DECADE (2017-2027)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nottakrit Vantamay, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

12