Conference

Article
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนตั้งศูนย์เช่าเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษา: อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”
Class
ชาติ
Date
24 - 25 มิถุนายน 2021
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-