Search Result of "population"

About 250 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาตำแหน่งยีนต้านทานเชื้อไวรัส ChiVMV ในพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี, Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.)ที่พบในประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgHugo Volkaert, Imgธณัท วัฒนกุลภาคิน

แหล่งทุน:Center of Advanced Studies for Agriculture and Food, KU Institute for Advanced Studies, Kasetsart University, (CASAF, NRU-KU, Thailand)ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคาดประมาณประชากรคนพิการเพื่อพัฒนาการศึกษาของคนไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นนทร์ วรพาณิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร. สายสุนีย์ ทับทิมเทศ, Imgดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์, Imgอ.ธรรม จตุนาม

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa(Roxb.) Taub.) ที่พบในประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgHugo Volkaert, Imgนายธณัท วัฒนากุลภคิน

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img
12345678910...