Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.ม.(วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 1 0 0
  2020 ระบบการเตือนภัยการบุกรุกป่าไม้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
  2020 การยกระดับฝึมือแรงงานภาคป่าไม้ครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 7 8 1 0
  2020 การศึกษาปัจจัยและการพัฒนาการรูปแบบการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเนื้อไม้เพื่อใช้ในการประเมินมูลค่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบการแปรรูปไม้มีค่าระดับชุมชนโดยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าเศษเหลือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2020 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินมูลค่าไม้เศรษฐกิจบางชนิดเพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันปลวก หัวหน้าโครงการ Nice Corporation Japan 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาระบบ RFID ในการจัดการสวนป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
  2017 โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในการป้องกันปลวก หัวหน้าโครงการ Nice Corporation Japan 0 0 0 0
  2017 โครงการตรวจประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาแนวป้องกันชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2015 การปรับปรุงคุณภาพแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพาราเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 2 0 0
  2011 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้ ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5 3 1 0
  2011 โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ปี 2554 ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2009 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2009 โครงการส่งเสริมการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0