แนวโน้มผลงานของนพรัตน์

Journal

บทความของนพรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

Publish Year International Journal 7
2019 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Possibilities of using barcode and RFID technology in Thai timber industry", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 29-41
2019 exJyrki Hyt?nen, exJuha Nurmi, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTomi Kaakkurivaara, "Rubber Tree (Hevea brasiliensis) Biomass, Nutrient Content, and Heating Values in Southern Thailand", Forests, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2019, หน้า 1-11
2019 exTomi Kaakkurivaara, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of radio frequency identification taghousings in a tropical forestry work environment", Australian Forestry, ปีที่ 82, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2019, หน้า 181-188
2018 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKarl Stampfer, "Assessment for Improvement: Harvesting Operations in Small-Scale Forest on Thai Steep Terrain", Small-scale Forestry, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, หน้า 259-276
2018 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTomi Kaakkurivaara, "Productivity and Cost Analysis of Three Timber Extraction Methods on Steep Terrain in Thailand", Croatian Journal of Forest Engineering, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, หน้า 213-221
2018 exHyto?nen Jyrki, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKaakkurivaara Tomi, exNurmi Juha, "Biomass equations for rubber tree (Hevea Brasiliensis) components in Southern Thailand", Journal of Tropical Forest Science, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 588-596
2017 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "From theory to practice: RFID in Thai forestry businesses", Journal of Tropical Forest Rresearch, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 51-57
Publish Year National Journal 1
2019 exณรงค์เดช เดชคง, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อติดตามการเติบโตของต้นไม้ในสวนป่า", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 71-82

Conference

การนำเสนอบทความของนพรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

Publish Year International Conference 11
2020 exAnanta Srisuphab, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPiyanuch Silapachote, inนายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์, inนายพรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanwadee Sunetnanta, "Illegal Logging Listeners Using IoT Networks", 2020 IEEE REGION 10 CONFERENCE (TENCON), 16 - 19 พฤศจิกายน 2020, ญี่ปุ่น
2019 exNichmon Plodchum, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multicriteria Decision Analysis for Selecting the Sustainable Logging System in Teak Plantation", FORMEC: 52 International Symposium on Forest Mechanisation, 6 - 9 ตุลาคม 2019, Sopron สาธารณรัฐฮังการี
2019 exNarongdet Detkong, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGY FOR TREE GROWTH MONITORING", FORMEC: 52 International Symposium on Forest Mechanisation, 6 - 9 ตุลาคม 2019, Sopron สาธารณรัฐฮังการี
2019 exAngkana Thongkam, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "LOGGING PLANNING VIA AERIAL FOREST SURVEY", FORMEC: 52 International Symposium on Forest Mechanisation, 6 - 9 ตุลาคม 2019, Sopron สาธารณรัฐฮังการี
2019 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล, อาจารย์, inดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, อาจารย์, inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "APPLYING THE DELPHI METHOD TO SELECT THE SUSTAINABLE FOREST HARVESTING SYSTEM", FORMEC: 52 International Symposium on Forest Mechanisation, 6 - 9 ตุลาคม 2019, Sopron สาธารณรัฐฮังการี
2018 inดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล, อาจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Supply Chain Operations in Teak Plantation", 6th International Forest Engineering Conference (FEC2018), 16 - 19 เมษายน 2018, Rotorua นิวซีแลนด์
2018 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTomi Kaakkurivaara, "DESIGNING OF RFID TAG FOR TIMBER INDUSTRY TRACEABILITY", 6th International Forest Engineering Conference “Quenching our thirst for new Knowledge”, 16 - 19 เมษายน 2018, Rotorua นิวซีแลนด์
2017 inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Productivity and Harvesting of Exotic Tree Plantations on Highland in Chiang Mai, Thailand", Productivity and Safety of Final Cutting on Mountain Forests. Proceedings of Joint Regional Meeting of IUFRO RG3.03.00 and RG3.06.00 in Asia, 24 - 28 กรกฎาคม 2017, Matsuyama and Kochi ญี่ปุ่น
2015 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Feasibility study of timber harvesting systems on steep terrain in Thailand", Forest engineering: Making a positive contribution 48th International Symposium on Forestry Mechanization, 4 - 8 ตุลาคม 2015, Linz สาธารณรัฐออสเตรีย
2014 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A comparison of OWAS and REBA observational techniques for assessing postural loads in manual tree felling and processing.", The 5th Forest Engineering Conference together with the 47th International Symposium on Forestry Mechanisation, 23 - 26 กันยายน 2014, Gerardmer สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2012 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "IMPROVEMENT OF TIMBER HARVESTING SYSTEM: APPLICATION OF DISCRETE-EVENT SIMULATION IN EUCALYPTUS PLANTATIONS", OSCAR2 The Nordic Baltic Conference on Forest Operations, 24 - 26 ตุลาคม 2012, Riga สาธารณรัฐลัตเวีย
Publish Year National Conference 10
2021 exอังคณา ทองคำ, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบเส้นทางการชักลากไม้ด้วยการใช้การวิเคราะห์โครงข่าย และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นท่ี", การประชุมการป่าไม้ประจาปีพ.ศ.2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exธนกร พรมโคตรค้า, inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ เชื้อสามารถ, อาจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบชุดอุปกรณ์ตรวจสอบหนอนผีเส้ือเจาะต้นสักด้วยวิธีการอะคูสติกอีมิสชั่น", การประชุมการป่าไม้ประจาปีพ.ศ.2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนายอนุสรณ์ เชื้อสามารถ, อาจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการวัดขนาดหน้าตัดไม้ท่อนด้วยวิธีประมวลผลภาพ", การประชุมการป่าไม้ประจาปีพ.ศ.2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวศุภัชฎา หาญชนะ, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงชุดโครงสร้างกระบะของเครื่องมือเคลื่อนย้ายไม้ท่อนด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTomi Kaakkurivaara, "การคัดเลือกแท็กอาร์เอฟไอดีที่เหมาะกับงานป่าไม้", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2561, 22 - 24 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exปัทมา แสงวิศิษฎ์ภิรมย์, inดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล, อาจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบ วิเคราะห์ และประเมินผลเครื่องปลูกกล้ายูคาลิปตัสด้วยโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561, 22 - 24 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวศุภัชฎา หาญชนะ, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายไม้ทอนเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องมือเคลื่อนย้ายไม้ท่อนในงานวิศวกรรมป่าไม้", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2560, 5 - 7 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวาทินี กฤษณะพันธ์, "ผลกระทบจากการทำไม้บนพื้นที่สูงต่อความหลากหลายของพืชและสมบัติทางกายภาพของดิน ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวง อ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 มกราคม 2017, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รางส่งไม้ท่อน: ทางเลือกสำหรับการลำเลียงไม้บนพื้นที่สูงชัน", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560, 5 - 7 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีแห่งอนาคตกับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของอุตสาหกรรมป่าไม้ไทย", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2559 "เศรษฐกิจนิเวศบนฐานการป่าไม้", 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480926]