โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 0 1 0 0
2020 การยกระดับฝึมือแรงงานภาคป่าไม้ครบวงจร หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 บูรณาการรูปแบบการตัดฟันไม้ยางพาราเพื่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและขนส่งมวลชีวภาพของไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 บูรณาการรูปแบบการตัดฟันไม้ยางพาราเพื่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและขนส่งมวลชีวภาพของไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 บูรณาการการทอนไม้ยูคาลิปตัสเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสวนป่าเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาระบบการทำไม้และการขนส่งไม้ในสวนป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 ภาวะทางการยศาสตร์และความปลอดภัยของคนงานการทำไม้จากสวนป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 3 10 0 0
2020 ระบบการเตือนภัยการบุกรุกป่าไม้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2019 บูรณาการการทอนไม้ยูคาลิปตัสเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสวนป่าเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การประยุกต์ใช้การป่าไม้แม่นยำในสวนป่าไม้สักในภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2019 การประยุกต์ใช้การป่าไม้แม่นยำในสวนป่าไม้สักในภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2018 การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 การศึกษาระบบการทำไม้และการขนส่งไม้ในสวนป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ภาวะทางการยศาสตร์และความปลอดภัยของคนงานการทำไม้จากสวนป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาผลิตภาพและค่าใช้จ่ายในการปลูกกล้าไม้ยูคาลิปตัสด้วยวิธีปกติเปรียบเทียบกับเครื่องมือปลูกกล้าแบบเคลื่อนที่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การพัฒนารูปแบบ RFID ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2015 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบบ่งชี้และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของอุตสาหกรรมไม้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 5 7 0 0
2020 แอปพลิเคชันประมวลผลภาพอัจฉริยะวัดปริมาตรของไม้ท่อน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2020 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบการเจาะไม้สักของหนอนผีเสื้อด้วยเทคนิคชีวอะคูสติกอีมิสชั่น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2018 การพัฒนาระบบ RFID ในการจัดการสวนป่าสัก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
2016 เศษเหลือจากการทำไม้ยางพาราเพื่อการผลิตพลังงานในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ 2 0 0 0
2015 การทำไม้ในป่าฟื้นฟูบนทีี่สูงอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 4 0 0
2014 การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0