การประยุกต์ใช้การป่าไม้แม่นยำในสวนป่าไม้สักในภาคเหนือของประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2019 exNichmon Plodchum, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multicriteria Decision Analysis for Selecting the Sustainable Logging System in Teak Plantation", FORMEC: 52 International Symposium on Forest Mechanisation, 6 - 9 ตุลาคม 2019, Sopron สาธารณรัฐฮังการี
Publish Year National Conference 3
2021 exอังคณา ทองคำ, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบเส้นทางการชักลากไม้ด้วยการใช้การวิเคราะห์โครงข่าย และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่", การประชุมการป่าไม้ประจำปีพ.ศ.2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exพงษ์พีระ มุขแจ้ง, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของการใช้อากาศยานขนาดเล็กไร้คนขับ (UAV) ในการสารวจปริมาตรไม้สัก", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ. 2563, 20 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exวิสุทธิ หมั่นทำการ, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการใช้อากาศยานไร้คนขับในการจัดการสวนป่าไม้สัก", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย