แอปพลิเคชันประมวลผลภาพอัจฉริยะวัดปริมาตรของไม้ท่อน