แน้วโน้มรางวัลของนพรัตน์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 3 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2017 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัยที่มีงบประมาณโครงการวิจัยสูงสุด ประจำปี 2560", ประเภทอายุไม่เกิน 40 ปี, คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 27 2017
2018 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติสูงสุด ประจำปี 2561 ", ประเภทอายุไม่เกิน 40 ปี, คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 27 2018
2019 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 อายุต่ำกว่า 40 ปี", , คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 24 2019

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2015 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Feasibility study of timber harvesting systems on steep terrain in Thailand", Best Poster Award ที่มา: http://www.formec.org/authors-area/46-best-paper-award-2.html, Forest Engineering, The Scientific Committee of the Symposium “Forestry Mechanization" (FORMEC). The award is sponsored by Raiffeisenlandesbank Ober?sterreich. , Oct 6 2015