ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

9

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

agricultural wasteAnaerobic bacteriaAnaerobic digestionanatomyanther cultureaquatic plantsasparagusAsparagus officinalis L.AuxinbioenergybiogasBrewery wastewatercalcium oxalatecasavaco-digestionCow dungDNA markerfood safetyformvar filmGlobal warminggrassgreen fluorescent proteinGreenhouse gasheavy metalHydrogenIAAin vitroJatropha curcasleaf surfaceLight MicroscopymethaneMethod ValidationmicropropagationMycotoxinsnatural rubberocimumphytohormonePollenpreparationRenewable energyRiceSEMSunn hempThunbergiatissue culturetransmission electron microscopyTrichomesUltrastructureWastewaterZearalenoneกล้วยไม้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดก๊าซชีวภาพกายวิภาคการถ่ายยีนการปนเปื้อนการปรับปรุงพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเพาะเลี้ยงอับเรณูการย่อยสลายการย่อยสลายโดยชีววิธีข้าวข้าวมีสีข้าวเหนียวเชื้อราเชื้อราสร้างสารพิษซีราลีโนนเซลลูโลสไดไธโอคาร์บาเมทต้นผักเหลียงถ่านกัมมันต์ทำมังนาข้าวน้ำส้มควันไม้ไนโตรเจนปุ๋ยชีวภาพพรรณไม้น้ำพริกพลังงานชีวภาพพลับพืชพืชสกัดสารปนเปื้อนพืชแฮพพลอยด์ฟางข้าวฟ้าทะลายโจรโฟเลตมะพลับเจ้าคุณมันสำปะหลังมาตรฐานความปลอดภัยมีเทนยีนเรืองแสงเรณูโลหะหนักสบู่ดำสภาพปลอดเชื้อสารพิษเชื้อราหน่อไม้ฝรั่งอะฟลาทอกซินฮอร์โมนพืช

Executives


Persons (ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

Avata

นางสาว ดลฤดี โตเย็น, นักวิจัย

E-Mail: donruedee.toy@ku.ac.th Tel.029428740 ต่อ 103


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 18 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 3 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 4 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, นักวิจัย 5 คน, วิศวกร 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 497.92 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.42 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 108 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 84 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 134 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 78 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 106 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 55 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 42 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 304 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 103 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 201 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 153 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 141 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 11 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 109 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 24 รางวัล, ประชุมวิชาการ 75 รางวัล)