ผลงานสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2023

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (40 คน)
ในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (40 คน)
ในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี 2023

Publish Year International Journal 9
2023 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, exมณฑกานติ ท้ามติ้น, exประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์, exบุษบา ทองแดง, "Effects of pretreatment and drying methods on physical properties and bioactivity of sea lettuce (Ulva rigida)", Food Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า e113622
2023 inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Mutual effects on mycotoxin production during co-culture of ochratoxigenic and aflatoxigenic Aspergillus strains", Mycotoxin Research, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 57-66
2023 exChaicharoen, A., exAmawan, S., exKansup, J., exSawwa, A., inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, "Novel SNP Markers and Their Application in Low-Cyanide Cassava (Manihot esculenta crantz) Breeding Program", Trends in Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023
2023 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, inนางพัชรี อำรุง, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, exนายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์, exนางบุษบา ทองแดง, exนางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น, "Structural Development of Marine Green Alga (Ulva rigida C. Agardh, 1823) during Cultivation", Trends in Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 1-10
2023 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.อตินุช แซ่จิว, inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Allelopathic effects of tamarind husk, lemongrass and citronella residues to suppress emergence and early growth of some weeds", Australian Journal of Crop Science, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 146-154
2023 inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Optimization and Validation of Dispersive Liquid–Liquid Microextraction for Simultaneous Determination of Aflatoxins B1, B2, G1, and G2 in Senna Leaves and Pods Using HPLC-FLD with Pre-Column Derivatization", Toxins, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023
2023 inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial Mechanism of Salt/Acid Solution on Microorganisms Isolated from Trimmed Young Coconut", Microorganisms, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023
2023 inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Occurrence of Heat-Resistant Mold Ascospores in Pineapple and Sugarcane Field Soils in Thailand", International Journal of Microbiology, ปีที่ 2023, กรกฎาคม 2023
2023 inนางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์, exMeneely, J., exGreer, B., inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, exElliott, C., exPetchkongkaew, A., exKolawole, O., "In vitro assessment of commercial multi-mycotoxin binders to reduce the bioavailability of emerging mycotoxins in livestock", Emerging Contaminants, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2023 inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Mycological analysis and incidence of aflatoxin and ochratoxin A-producing fungi in selected medicinal herbs", The 5th International Conference of Mycotoxicology and Food Security : “Global mycotoxins challenges in 2023", 6 - 7 กันยายน 2023, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2023 inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Fungal contamination of pigmented rice grains: identification and presence of potentially citrinin-producing species", The 5th International Conference of Mycotoxicology and Food Security : “Global mycotoxins challenges in 2023" , 6 - 7 กันยายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2023 exนิรภาดา อินทวัฒน์, exเมธาวดี พรหมน้อย, exลลิตา ไพรสาละ, inดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกัญญาวีร์ วุฒิตันติพงศ์, inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อหมูจากแหล่งบริโภคที่นิยมในแขวงลาดยาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร", ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ , 14 กุมภาพันธ์ 2023, สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=17]