Person Image

  Education

  • Ph.D. (Plant Pathology), Royal Veterinary & Agriculture University , Denmark, 2537
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2521
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2518

  Expertise Cloud

  antagonistic yeastsAnthracnoseAspergillus sp.biological controlColletotrichumcrude extractculture filtrateCurvularia sp.disease managementdisease severityfruit qualityfruit rotGarcinia mangostanagrapeGraphium sp.hydrolytic enzymesimazalilinfrared radiationLeptoxyphium kurandaeLonganlongkongLong-term storageMangifera indicaMangoPenicillium digitatumPenicillium digitatum Pichia guilliermondii Bacillus subtilisPenicillium sp.Phomopsis sp.photosynthesisphytochemicalPlant crude extractsPlant Disease – Self Diagnosis Program :plant disease managementplant extractsplant pathogensplastic roofpostharvestpostharvest decaypostharvest heat treatmentpostharvest periodpostharvest rotspreformed antifungal compoundpreformed substanceprochlorazpropyl disulphidepure capsaicinqPCRQualityquiescent infectionrambutanrDNA-ITSresistancericeRice seedRNA expressionRoughageRutaceaesecondary metabolitesseed coatingseed germinationseed qualityseedborneseedborne fungiSeed-borne transmissionsemi-commercial scalesepal rotsodium bicarbonatespore germinationstem end rotstem endrotstoragestorage fungistorage insectsYeastการเกิดโรคการควบคุมการควบคุมโรคการงอกของสปอร์การจำแนกเชื้อราการอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดแก้วมังกรข้าวความต้านทานสารเคมีความรุนแรงของโรคชีวโมเลกุลทุเรียนใบจุดกล้วยผลเน่ามะม่วงเมล็ดข้าวรังสีอินฟราเรดโรคผลเน่าโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มโรคหลังการเก็บเกี่ยวโรคแอนแทรคโนสลองกองสัณฐานวิทยาสารควบคุมชีวภาพของพืชองุ่นแอนแทรคโนส

  Interest

  โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและโรคของเมล็ดพันธุ์ , ระบาดวิทยาของโรคพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 130 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 76 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 54 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of cinnamon extract, chitosan coating, hot water treatment and their combinations on crown rot disease and quality of banana fruitWin N., Win N., Jitareerat P., Kanlayanarat S., Sangchote S.2007Postharvest Biology and Technology
  45(3),pp. 333-340
  91
  2Effect of chitosan on ripening, enzymatic activity, and disease development in mango (Mangifera indica) fruitJitareerat P., Paumchai S., Kanlayanarat S., Sangchote S.2007New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science
  35(2),pp. 211-218
  75
  3Control of postharvest green mold of citrus fruit with yeasts, medicinal plants, and their combinationSukorinia H., Sukorinia H., Sangchote S., Khewkhomc N.2013Postharvest Biology and Technology
  79,pp. 24-31
  31
  4Fruit infection by Colletotrichum gloeosporioides and anthracnose resistance of some mango cultivars in ThailandDinh S., Chongwungse J., Pongam P., Sangchote S.2003Australasian Plant Pathology
  32(4),pp. 533-538
  28
  5Antifungal activity of plant-derived compounds and their synergism against major postharvest pathogens of longan fruit in vitroSuwanamornlert P., Suwanamornlert P., Sangchote S., Sangchote S., Chinsirikul W., Chinsirikul W., Sane A., Chonhenchob V., Chonhenchob V.2018International Journal of Food Microbiology
  271,pp. 8-14
  26
  6Interaction of post harvest disease control treatments and gamma irradiation on mangoesJOHNSON G.I., BOAG T.S., COOKE A.W., IZARD M., PANITZ M., SANGCHOTE S.1990Annals of Applied Biology
  116(2),pp. 245-251
  19
  7Effect of capsaicin on germination of Colletotrichum capsici conidiaKraikruan W., Sangchote S., Sukprakarn S.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(3),pp. 417-422
  17
  8Biocontrol of Citrus green mould and postharvest quality parametersSangwanich S., Sangwanich S., Sangchote S., Leelasuphakul W.2013International Food Research Journal
  20(6),pp. 3381-3386
  14
  9Survival and transmission of Colletotrichum lindemuthianum from naturally infected common bean seeds to the seedlingsYesuf M., Sangchote S.2007Tropical Science
  47(2),pp. 96-103
  13
  10Closure of atrial septal defects without cardiopulmonary bypass: The sandwich operationWarinsirikul W., Sangchote S., Mokarapong P., Chaiyodsilp S., Tanamai S.2001Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
  121(6),pp. 1122-1129
  10
  11Diversity of Colletotrichum spp. isolated from chili pepper fruit exhibiting symptoms of anthracnose in ThailandSuwannarat S., Steinkellner S., Songkumarn P., Sangchote S.2017Mycological Progress
  16(7),pp. 677-686
  9
  12Effect of heat treatment on the fungus Colletotrichum gloeosporioides and anthracnose of mango fruitSopee J., Sangchote S.2005Acta Horticulturae
  682,pp. 2049-2056
  8
  13Leaf photosynthesis and fruit quality of mango growing under field or plastic roof conditionJuntamanee K., Onnom S., Yingjajaval S., Sangchote S.2013Acta Horticulturae
  975,pp. 415-420
  6
  14Seed borne and transmission of Bipolaris oryzae, the causal pathogen of brown spot of riceVan Ba V., Sangchote S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(2),pp. 353-360
  5
  15Effect of wetting period on infection of orchid flowers by Alternaria alternata and Curvularia eragrostidisStředa T., Krédla Z., Pokorný R., Sangchote S.2013New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science
  41(1),pp. 1-8
  5
  16Reduction of anthracnose on ripened mango fruits by chemicals, fruit bagging, and postharvest treatmentsChiangsin R., Wanichkul K., Guest D., Sangchote S.2016Australasian Plant Pathology
  45(6),pp. 629-635
  5
  17Modified agar-based media for culturing Phytophthora infestansSopee J., Sangchote S., Stevenson W.2012Phytoparasitica
  40(3),pp. 269-278
  4
  18Fruit rot control in Longkong (Aglaia dookkoo Griff.) with chemical and hot water treatmentSangchote S., Khewkhom N., Sungsiri T.2012Acta Horticulturae
  943,pp. 219-222
  4
  19Fungi associated with field pea seeds from Ethiopia and seed transmission of Ascochyta pinodesGorfu D., Sangchote S.2005Seed Science and Technology
  33(2),pp. 387-396
  4
  20Leaf spot characteristics of Phomopsis durionis on durian (durio Zibethinus Murray) and latent infection of the pathogenTongsri V., Songkumarn P., Sangchote S.2016Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  64(1),pp. 185-193
  4
  21Midterm results of mitral valve repair with homemade annuloplasty ringsWarinsirikul W., Mokarapong P., Sangchote S., Chaiyodsilp S., Tanamai S.1999Annals of Thoracic Surgery
  68(1),pp. 63-66
  3
  22Antifungal activity of propyl disulphide from neem against Lasiodiplodia theobromae and Neofusicoccum parvum causing stem end rot in mangoRafiullah Khan M., Suwanamornlert P., Sangchote S., Chonhenchob V.2020Journal of Applied Microbiology
  129(5),pp. 1364-1373
  3
  23Detection of quiescent infection of Colletotrichum gloeosporioides on green mango fruit by polymerase chain reactionJitareerat P., Wongs-Aree C., Sangchote S.2006Acta Horticulturae
  712 II,pp. 927-935
  3
  24Storage fungi and ochratoxin A associated with arabica coffee bean in postharvest processes in Northern ThailandMaman M., Sangchote S., Piasai O., Leesutthiphonchai W., Sukorini H., Khewkhom N.2021Food Control
  130
  2
  25Evaluation of maize varieties for resistance to northern leaf blight under field conditions in EthiopiaAbebe D., Singburaudom N., Sangchote S., Sarobol E.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(1),pp. 1-10
  2
  26Integrated control of anthracnose (Colletotrichum gloeosporioides) of mango for exportSangchote S.2013Acta Horticulturae
  973,pp. 55-58
  2
  27Postharvest control of fruit rot of mangosteen by plant extracts from Zingiberaceae familyKhewkhom N., Sangchote S., Sungsiri T.2013Acta Horticulturae
  973,pp. 119-124
  2
  28Plant crude extracts and yeast as alternative to synthetic fungicide for controlling postharvest green mould on citrus fruitSukorini H., Sukorini H., Sangchote S., Khewkhom N.2013Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  61(3),pp. 795-801
  2
  29Comparison of inoculation techniques for screening durian rootstocks for resistance to Phytophthora palmivoraSangchote S.2002Acta Horticulturae
  575,pp. 453-455
  1
  30Effect of Pichia guilliermondii on Penicillium digitatum and green mold rot in Mandarin 'Shogun' from ThailandSangwanich S., Leelasuphakul W., Sangchote S.2013Acta Horticulturae
  973,pp. 77-80
  1
  31Survival and intermediate-term effects of cyclosporine-treated heart transplantationSakornpant P., Athapaisalsarudee S., Thanami S., Aswapiyanond S., Sangchote S., Warinsirikul W., Lertpradit P., Jiyodsilp S.1992Transplantation Proceedings
  24(5),pp. 2013-2014
  1
  32Control of green mold (Penicillium digitatum) on tangerine fruit by hot water and imazalil treatment, and with antagonistic yeastsPuawongphat B., Niamjang S., Sangchote S.2008Acta Horticulturae
  773,pp. 39-44
  0
  33Effect of infrared ray drying on seed infection and seed germination of paddyRaksacharoen S., Laohavanich J., Wiset L., Sangchote S., Khewkhom N.2019Agriculture and Natural Resources
  53(5),pp. 515-520
  0