Person Image

  Education

  • วท.ด.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย
  • วท.บ.(โรคพืชวิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย

  Expertise Cloud

  Concentration inhibiting mycelial growth of isolate by 50% (EC50) Fungicide resistance Oomycetes Pathogen growth inhibition Phenylalanine ammonia-lyase PR-proteins Root rot Total phenolic compoundsAlternaria sp.Antagonistic yeastsanthracnose diseasebanana leaf spotBipolaris oryzaeBrown spotCell wall degrading enzymesColletotrichum musaeCorynespora sp.Corynespora sp. banana leaf spotCurvulariaCurvularia sp.Defense mechanismDisease controlDurio spp.Endogenous salicylic acidfungal causal agentfungicide resistanceGene expressionincreased diseaseInduced disease resistanceinduced resistanceinfectionlatent periodmicrobial antagonistsNigrospora sp.organic agriculturePostharvest diseasespreformed substancequiescent infectionrambutanRicespore germinationTLC bioassayTrichoderma sp.Trichoderma sp. banana leaf spotกรดซาลิไซลิกกระตุ้นความต้านทานกระตุ้นความต้านทาน postharvest diseaseการเกิดโรคการเข้าทำลายการงอกของสปอร์การจำแนกเชื้อราการเจริญของเส้นใยการเจริญเติบโตการตอบสนองการพยากรณ์โรคการพัฒนาการของโรคการเพิ่มขึ้นของโรคการสร้าง pycnidiumการสร้างสปอร์เกษตรอินทรีย์ความต้านทานสารเคมีความรุนแรงของโรคคุณภาพการเก็บรักษาคุณภาพผลผลิตเคอร์วูลาเรีย banana leaf spotเงาะจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวชีววิทยาของเชื้อราสาเหตุโรคพืช เชื้อราก่อโรคไดไธโอคาร์บาเมตทุรียนแบคทีริโอซินใบจุดกล้วยเปลือกมังคุดพันธุ์เพชรปากช่องไฟทอปธอร่าไฟโลจีเนติกทรีมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองรากเน่ารากลิโอเซฟาโลตริกัมราลาสมีเนียโรคก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลโรคของทุเรียนโรคใบจุดกล้วยโรคผลเน่าของเงาะโรคผลเน่าเงาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโรคหลังการเก็บเกี่ยวโรคแอนแทรคโนสโรคแอนแทรคโนส plant extractsโรคแอนแทรคโนสของกล้วยวิธีการผสมเกสรสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราสารสกัดจากเชื้อราสารสกัดพืชอบไอน้ำอัลเทอร์นาเรียอาหารเลี้ยงเชื้อแอนแทรกโนส

  Interest

  โรคก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผล, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, ชีววิทยาของเชื้อราสาเหตุโรคพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องแลปสรีรวิทยาไม้ผล ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการสรีรวิทยาไม้ผล
   • ห้องห้องแลปสรีรวิทยาไม้ผล ชั้น 1 อาคารแปลงทดลอง 2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Leaf spot characteristics of Phomopsis durionis on durian (durio Zibethinus Murray) and latent infection of the pathogenTongsri V., Songkumarn P., Sangchote S.2016Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  64(1),pp. 185-193
  5
  2Expression analysis of defense related genes in rice response to bipolaris oryzae, the causal agent of rice brown spotSongkumarn P., Chaijuckam P., Tongsri V., Guerrero J.2019Applied Science and Engineering Progress
  12(2),pp. 104-115
  4
  3Antagonistic activity of Candida utilis SCKU1 yeast against crown rot disease of 'Hom Thong' Banana (Musa acuminata, AAA group)Tongsri V., Sanosomneng K., Umrung S., Montri N.2022International Journal of Agricultural Technology
  18(4),pp. 1847-1868
  1
  4Sensitivity tests of dimethomorph, ethaboxam and etridiazole on Phytophthora palmivora causing stem rot and leaf blight of durian in eastern ThailandTongsri V., Nianwichai P., Sichai K., Songkumarn P., Suttiviriya P., Kongtragoul P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(4),pp. 559-568
  0
  5Sensitivity tests of dimethomorph, ethaboxam and etridiazole on Phytophthora palmivora causing stem rot and leaf blight of durian in eastern ThailandTongsri V., Nianwichai P., Sichai K., Songkumarn P., Suttiviriya P., Kongtragoul P.2023Inorganic Chemicals Industry
  57(4),pp. 559-568
  0
  6Salicylic acid and acibenzolar-S-methyl induce disease resistance to banana leaf spot caused by Curvularia eragrostidisBussabong N., Tongsri V., Songkumarn P.2021Agriculture and Natural Resources
  55(5),pp. 826-837
  0