Person Image

  Education

  • วท.ด.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย
  • วท.บ.(โรคพืชวิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย

  แนวโน้มผลงานของวีระณีย์

  Journal

  บทความของวีระณีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาโรคพืช

  Publish Year International Journal 4
  2022 inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกัลยลักษณ์ เสนาะสำเนียง, exสรินนา อ่ำรุ่ง, exนาตยา มนตรี, "Antagonistic activity of Candida utilis SCKU1 yeast against crown rot disease of ‘Hom Thong’ Banana (Musa acuminata, AAA group)", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2022, หน้า 1847-1868
  2021 exNoplapat Bussabong, inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Salicylic acid and acibenzolar-S-methyl induce disease resistance to banana leaf spot caused by Curvularia eragrostidis", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 826-837
  2019 inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJonathan Jaime G. Guerrero, "Expression Analysis of Defense Related Genes in Rice Response to Bipolaris oryzae,the Causal Agent of Rice Brown Spot", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 104-115
  2016 inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "LEAF SPOT CHARACTERISTICS OF PHOMOPSIS DURIONIS ON DURIAN (DURIO ZIBETHINUS MURRAY) AND LATENT INFECTION OF THE PATHOGEN", ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS, ปีที่ 64, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 185-193
  Publish Year National Journal 4
  2020 exกัลยลักษณ์ เสนาะสำเนียง, exนภลภัส บุษบงก์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจักรพงษ์ หรั่งเจริญ, "ราสาเหตุโรคผลเน่าของเงาะ (Nephelium lappaceum L.)และการควบคุมโรคโดยใช้กรดซาลิไซลิก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1216-1226
  2018 exนางสาวมยุรา ล้านไชย, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนันต์ พิริยะภัทรกิจ, exณัฐพงค์ จันจุฬา, "การผสมเกสรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของน้อยหน่าลูกผสมพันธ์ุเพชรปากช่อง", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018
  2017 inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุมาพร แสงเงิน, exอทิตยา ปาลคะเชนทร์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exจักรพงษ์ หรั่งเจริญ, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกชนิดของเชื้อรา Corynespora torulosa (Sydow)Cros ไอโซเลท SJ1 สาเหตุโรคใบจุดของกล้วยไข่และการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรค", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 84-94
  2016 inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สาเหตุโรคใบจุดทุเรียน", วารสารเคหการเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 212-212

  Conference

  การนำเสนอบทความของวีระณีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาโรคพืช

  Publish Year National Conference 8
  2019 exนางสาวกรรณิการ์ นามสว่าง, inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราบางชนิดต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลของทุเรียนที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides", การประชุมวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 11 - 12 กรกฎาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
  2018 exอัจฉราพร ศรีจุดานุ, exนางสาวกัลยลักษณ์ เสนาะสำเนียง, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อรา Lasmenia sp. สาเหตุโรคผลเน่าของเงาะและการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรค", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 12 - 13 กรกฎาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
  2017 exนางสาวนภลภัส บุษบงก์, inดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะอาการของโรคและการเข้าทำลายของเชื้อราเคอร์วูลาเรียสาเหตุโรคใบจุดของกล้วยหอมทอง ในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
  2016 inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอทิตยา ปาลคะเชนทร์, exสุมาพร แสงเงิน, exศศิวิมล ชูชมกลิ่น, exมุมีนะห์ ตอฮา, exรุจิเรข จรรโลงตระกูล, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทองโดยใช้กรดซาลิไซลิกในระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 9 - 10 พฤศจิกายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
  2015 exน.ส.สุมาพร แสงเงิน, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาการของโรคและระดับความต้านทานต่อสารเคมีคาร์เบนดาซิมของเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดของกล้วยไข่เพื่อการส่งออกในภาคตะวันออกของประเทศไทย", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
  2015 exน.ส.อทิตยา ปาลคะเชนทร์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจโรคใบจุดในแปลงกล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออก ความสามารถในการเกิดโรค และการควบคุมเชื้อสาเหตุโดยชีววิธี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
  2014 inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริอร บวรวทัญญู, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของ culture filtrate จากเชื้อราบางชนิดต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของกล้วยหอมทอง(Musa acuminata, AAA group)", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 16 - 18 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2013 inนางวีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงศกร เพลินสุข, exกัลยา พวงขจร, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "ชีววิทยาของเชื้อรา Phomopsis species สาเหตุโรคใบจุดและผลเน่าของทุเรียน (Durio zibethinus L.)", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, เพชรบุรี ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=540088]