ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

AggressivenessAglaiaAlternaria brassicicolaAntagonistantagonistic yeastsanthracnoseAntifungal activityAscomycetesBacillus subtilisBacterial Citrus Cankerbacterial spotBacterial wiltBacterial wilt diseaseBiocontrolbiocontrol agentbiocontrol agentsbioformulationBiofumigationBiological controlBiological control agentBipolaris oryzaeBotryodiplodia theobromaeBrassica speciesBrown spotCandidatus Liberibacter asiaticusCarica papayaCassavaCeratorhiza oryzae-sativaeCitrus greeningColletotrichum gloeosporioidesColletotrichum musaecoprophilous fungicrude extractculture filtrateDetectiondisease severitydistributiondiversityELISAeucalyptus diseasesfungicideGarcinia mangostanagrapeGraphium sp.guavahydrolytic enzymesHyphomycetesimazalilinduced resistanceInduced systemic resistanceLeptoxyphium kurandaeMangomarine fungiMeloidogyne incognitaMeloidogyne spp.PCRPhomopsis sp.plant disease managementPlant pathogenic fungiRalstonia solanacearumriceroot-knot diseaseroot-knot nematoderoot-knot nematodestaxonomyTomatoการควบคุมการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการงอกของสปอร์การป้องกันกำจัดโรคพืชแก้วมังกรข้าวข้าวโพดความหลากหลายจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เชื้อราเชื้อราโรงเก็บเชื้อราสาเหตุโรคพืชถั่วเหลืองทุเรียนใบจุดกล้วยมะม่วงมันสำปะหลังรังสีอินฟราเรดราทะเลราเอนโดไฟท์โรคใบจุดนูนถั่วเหลืองโรคผลเน่าโรคพืชโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โรคเมล็ดพันธุ์โรคหลังการเก็บเกี่ยวลองกองสารสกัดหยาบจากพืชสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไส้เดือนฝอยรากปมไส้เดือนฝอยศัตรูพืชอาหารปลอดภัยแอนแทรคโนส

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

E-Mail: agromj@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8044

ดร. สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: agrsupot@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8044


Persons (ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 18 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 1 คน, ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 128 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 76 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 77 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 123 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 79 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 20 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 74 โครงการ)
 • ทุนนอก 152 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 84 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 85 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 580 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 324 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 256 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 160 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 152 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 48 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 34 รางวัล)