Search Result of "rambutan"

About 119 results
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว้านเม็ดเงาะ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

การประชุมวิชาการ

Extraction of anthocyanin and color from rambutan peel

ผู้แต่ง:ImgMr.Winus Puminat, ImgMs.Chowladda Teangpook,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดเงาะ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการบีบ การทำบริสุทธิ์ และการแยกส่วนไขมันเมล็ดเงาะ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะให้ได้คุณภาพเพื่อลดความสูญเสีย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนายยศพล ผลาผล

แหล่งทุน:ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

123456