Search Result of "rambutan"

About 112 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Extraction of anthocyanin and color from rambutan peel

ผู้แต่ง:ImgMr.Winus Puminat, ImgMs.Chowladda Teangpook,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The acidity enhancement in extraction of anthocyanin and color of rambutan peel

ผู้แต่ง:ImgMr.Winus Puminat, ImgMs.Chowladda Teangpook,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

การกระตุ้นความต้านทานต่อโรคผลเน่าของเงาะ (Nephelium lappaceum L.)โดยใช้กรดซาลิไซลิก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จักรพงษ์ หรั่งเจริญ

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

123456