Search Result of "Quality"

About 6615 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลและพัฒนาการของระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกทั้ง ๓ รอบ ของ สมศ. (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตและการใช้ถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควัน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, Imgดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อิสริยา บุญญะศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กุลนาถ ทองขาว, อาจารย์, Imgดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

An application of quality cost analysis as a tool for quality management

ผู้แต่ง:ImgDr.Chansiri Singhtaun, Assistant Professor, Imgน.ส. รุ่งนภา หัถยานนท์,

วารสาร:

Img Img

Img
12345678910...