Person Image

  Education

  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
  • วท.ม.(โรคพืช), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • วท.ด.(โรคพืช), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  Alpinia galangaanimal manureantagonistic bacteriaanthracnoseantifungal activityantimicrobial agent, application, ElettaAzadirachta indicabacterial wiltBacterial wilt diseaseBacterial wilt resistanceBacteriophagebacteriophagesbiocontrolflavonoidFoliar fertilizerfood saftyFTIRGenetic DiversityGenetic VariabilityPhagephagesphenolicsPhytophthora capsiciPlant Disease – Self Diagnosis Program :Plant Disease Control by Medicinal Plant Extractplant disease managementPlant extractPlant pathogenPolymerase Chain ReactionPostharvest diseasePythium sp.R. solanacearumRalstonia solanacearumRalstoniasolanacearumred rot diseaseSmutsugarcaneSugarcane diseasesTacca chantrieritomatoขมิ้นชันขมิ้นชัน โรคเหี่ยวจากแบคทีเรียข้าวเขตกรรมความต้านทานสารกำจัดวัชพืชในพืชปลูก (Herbความทนทานต่อโรคใบขาว (White leaf diseaseความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณสมบัติทางเชิงกล (Mechanical proppertiเครื่องจักรการผลิตอ้อยเครื่องใส่ปุ๋ย (Variculture Rate Fertiliแคงเกอร์แคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชโควิด-19งานหัตถกรรม (handicraft)เจตมูลเพลิงแดงชานอ้อย (bagasse)เชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearumเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas citri subsp. citriเชื้อไฟโตพลาสมา (Phytoplasma)เชื้อราเชื้อรา ustilago scitamineaเชื้อราColletitrichum falcatumเชื้อราColletotrichum falcatumเชื้อสาเหตุโรคพืชเซลลูโลสด้วงหมัดผักแถบลายดีเอ็นเอต้นพืชหูกวางต้านทานโรคเทคนิคพีซีอาร์ไทย : เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช สธาตุอาหารพืชทางใบน้ำทิ้งจากเอทานอลน้ำมันหอมระเหยน้ำส้มสายชูเนระพูสีไทยแบคทีเรียที่ครอบครองรากพืชแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสแบคทีเรียปฏิปักษ์แบคทีเรียภายในพืชแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชใบอ้อยประสิทธิภาพปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์พืชปรับปรุงพันธุ์พืช (varietal improvement)ปาหมีปุดสิงห์พริกไพลมะเขือม่วงโรคแคงเกอร์โรคเน่าแดงโรคแส้ดำโรคเหี่ยวสมุนไพรสารสกัดจากพืชหูกวางอ้อย

  Interest

  Plant Disease Control by Medicinal Plant Extract, Identification and Deteection of Plant Pathogenic bacteria, Biological Control of Plant Pathogenic bacterial

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้องห้องผลิตสื่อการสอน ชั้น 1 อาคารสำอาง ศรีนิลทา
   • -
   • แปลงทดลองภาควิชาต่างๆ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 21 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Isolation of Ralstonia solanacearum-infecting bacteriophages from tomato fields in Chiang Mai, Thailand, and their experimental use as biocontrol agentsBhunchoth A., Bhunchoth A., Bhunchoth A., Phironrit N., Leksomboon C., Chatchawankanphanich O., Kotera S., Narulita E., Kawasaki T., Fujie M., Yamada T.2015Journal of Applied Microbiology
  118(4),pp. 1023-1033
  50
  2Two asian jumbo phages, φRSL2 and φRSF1, infect Ralstonia solanacearum and show common features of φKZ-related phagesBhunchoth A., Bhunchoth A., Bhunchoth A., Blanc-Mathieu R., Mihara T., Nishimura Y., Askora A., Phironrit N., Leksomboon C., Chatchawankanphanich O., Kawasaki T., Nakano M., Fujie M., Ogata H., Yamada T.2016Virology
  494,pp. 56-66
  38
  3First report of Colletotrichum aenigma and C. siamense, the causal agents of anthracnose disease of dragon fruit in ThailandMeetum P., Leksomboon C., Kanjanamaneesathian M.2015Journal of Plant Pathology
  97(2),pp. 402
  25
  4Cultural, morphological and pathological characterization of colletotrichum falcatum causing red rot disease of sugarcane in thailandSangdit P., Leksomboon C., Lertsrutaiyotin R.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(6),pp. 880-892
  4
  5Isolation and characterization of bacteriophages that infect Ralstonia solanacearum in ThailandBhunchoth A., Bhunchoth A., Bhunchoth A., Phironrit N., Leksomboon C., Kawasaki T., Yamada T., Chatchawankanphanich O.2018Acta Horticulturae
  1207,pp. 155-161
  3
  6Potential of Bacillus spp. as biological control agents to suppress anthracnose disease of dragon fruit (Hylocereus undatus)Meetum P., Leksomboon C., Kanjanamaneesathian M.2017Acta Horticulturae
  1186,pp. 135-141
  1
  7Evaluation of azadirachta indica as a soil amendment for controlling bacterial wilt of tomatoLeksomboon C.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(2),pp. 239-244
  0
  8Interactive effect of Ralstonia solanacearum on lethal wilt of Chili caused by Phytophthora capsiciLeksomboon C., Chatchawankanphanich O., Suwanwongse S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(6),pp. 894-903
  0