Person Image

  Education

  • วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร), สถาบันราชภัฏนครปฐม, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  "พืช"Agronomic charactersBiological factorconventional methoddiagnosisdiseaseEndophyte BacteriaJuice CanePGPRphytoplasmaSugarcaneSugarcane white leaf diseaseVarietal Improvementwhite leaf disease toleranceกระดาษด้วยมือแบบไทยกระดาษทำด้วยมือแบบไทย(Thai handmade papeการเก็บเกี่ยวเร็ว อ้อยพันธุ์กำแพงแสน น้ำตาลรีดิวซ์ ซีซีเอสการจัดการพันธุ์อ้อยการดำเนินการศึกษาการพัฒนาด้านอ้อยการตอบสนองของพันธุ์ต่อสภาพแวดล้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดสอบผลผลิตการบริหารจัดการการประเมินโรคอ้อยการปรับปรุงดินการปรับปรุงพันธุ์พืช (varietal improvemeการผลิต (Production)การผลิต(Production)การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุ อ้อยพันธุ์กำแพงแสน ผลผลิตอ้อย ซีซีเอสการวินิจฉัยเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture)ความต้านทานสารกำจัดวัชพืชในพืชปลูก (Herbความทนทานต่อโรคใบขาวความทนทานต่อโรคใบขาว (White leaf diseaseความหวานสูงคุณสมบัติทางเชิงกล (Mechanical proppertiเครื่องจักรการผลิตอ้อยเครื่องมือการผลิตอ้อยเครื่องใส่ปุ๋ย (Variculture Rate Fertiliงานหัตถกรรม (handicraft)ชนิดและอัตราปุ๋ยชานอ้อย (bagasse)เชื้อไฟโตพลาสมาเชื้อไฟโตพลาสมา (Phytoplasma)เทคโนโลยีการผลิต(Technology of Productioน้ำทิ้งจากเอทานอลใบอ้อยประเมินผลผลิตปรับปรุงพันธ์พืชปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์พืชปรับปรุงพันธุ์พืช (varietal improvement)ปรับปรุงพันธุ์อ้อยการปลูกอ้อยการเขตกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(Procressing Agriผลผลิต ซีซีเอส ผลผลิตน้ำตาล คู่ผสม ปุ๋ยไนโตรเจนผลผลิตและคุณภาพพันธุ์ K 84-200พันธุ์กำแพงแสน 00-1-103พันธุ์กำแพงแสน 94-13พันธุ์กำแพงแสน 98-2-090พันธุ์อ้อยเพิ่มรายได้(Revenue Increase)ภาคกลางตอนบน (Northern-Center)ยีน acetolactate synthase (ALS gene)ยีนเรพลิเคส (replicase gene)ยีนห่อหุ้ม (coat protein gene)ยีโนไทป์บวกกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อมเยื่อ (Pulp)โรคโรคใบขาวของอ้อยโรคใบขาวของอ้อย (Sugarcane white leaf diโรคใบด่างแถบขาวของอ้อย (Sugarcane whiteโรครากเน่าลักษณะทางการเกษตรไวรัสใบด่างของอ้อย (SCMV)ไวรัสใบด่างแถบขาว (Brome mosaic virus)สถานีวิจัยลพบุรีสมการการถดถอยสรีรวิทยการผลิต และด้านศัตรูอ้อยซึ่งเป็นพื้นฐานสร้างองค์ความรู้เพื่อประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในประเทศอย่างยั่งยืนสารอิมาซาเพอร์ (imazapyr)หนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยองค์ประกอบผลผลิตอ้อยอ้อย (sugarcane)อ้อย การปรับปรุงพันธุ์ GEscore อ้อยพันธุ์กำแพงแสนอ้อย ชนิดและอัตราปุ๋ย ผลผลิตอ้อย พันธุ์ปลอดโรค โรคใบขาว การประเมินในแปลงทดลองอ้อย พันธุ์อ้อย โรคอ้อย แมลงอ้อย เอทานอล ผลผลิตอ้อยอ้อย"ผลผลิตอ้อย(sugarcane)อ้อย(sugarcane) ปรับปรุงพันธุ์อ้อย,ปรับปรุงพันธุ์พืชอ้อย,วิจัยและพัฒนาอ้อยคั้นน้ำอ้อยคั้นน้ำ (Juice Cane)อ้อยพันธุ์กำแพงแสนอ้อยพันธุ์กำแพงแสน การผลิตเอทานอลอาศัยน้ำฝนอินทรียวัตถุ

  Interest

  ปรับปรุงพันธุ์อ้อยการปลูกอ้อยการเขตกรรม

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
   • สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)