Person Image

  Education

  • วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร), สถาบันราชภัฏนครปฐม, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  "พืช"Agronomic charactersSugarcaneSugarcane white leaf diseaseVarietal Improvementwhite leaf disease toleranceyieldกระดาษด้วยมือแบบไทยกระดาษทำด้วยมือแบบไทย(Thai handmade papeการเก็บเกี่ยวเร็ว อ้อยพันธุ์กำแพงแสน น้ำตาลรีดิวซ์ ซีซีเอสการจัดการพันธุ์อ้อยการดำเนินการศึกษาการพัฒนาด้านอ้อยการตอบสนองของพันธุ์ต่อสภาพแวดล้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดสอบผลผลิตการบริหารจัดการการประเมินโรคอ้อยการปรับปรุงดินการปรับปรุงพันธุ์พืช (varietal improvemeการผลิต (Production)การผลิต(Production)การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุ อ้อยพันธุ์กำแพงแสน ผลผลิตอ้อย ซีซีเอสการวินิจฉัยเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture)ความต้านทานสารกำจัดวัชพืชในพืชปลูก (Herbความทนทานต่อโรคใบขาวความทนทานต่อโรคใบขาว (White leaf diseaseความหวานสูงคุณสมบัติทางเชิงกล (Mechanical proppertiเครื่องจักรการผลิตอ้อยเครื่องปลูกอ้อยเครื่องมือการผลิตอ้อยเครื่องใส่ปุ๋ย (Variculture Rate Fertiliงานหัตถกรรม (handicraft)ชนิดและอัตราปุ๋ยชานอ้อย (bagasse)เชื้อไฟโตพลาสมาเชื้อไฟโตพลาสมา (Phytoplasma)เทคโนโลยีการผลิต(Technology of Productioแทรกเตอร์ขนาดเล็กน้ำทิ้งจากเอทานอลใบอ้อยประเมินผลผลิตปรับปรุงพันธ์พืชปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์พืชปรับปรุงพันธุ์พืช (varietal improvement)ปรับปรุงพันธุ์อ้อยการปลูกอ้อยการเขตกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(Procressing Agriผลผลิต ซีซีเอส ผลผลิตน้ำตาล คู่ผสม ปุ๋ยไนโตรเจนผลผลิตและคุณภาพพันธุ์ K 84-200พันธุ์กำแพงแสน 00-1-103พันธุ์กำแพงแสน 94-13พันธุ์กำแพงแสน 98-2-090พันธุ์อ้อยเพิ่มรายได้(Revenue Increase)ฟีนอลิคภาคกลางตอนบน (Northern-Center)ยีน acetolactate synthase (ALS gene)ยีนเรพลิเคส (replicase gene)ยีนห่อหุ้ม (coat protein gene)ยีโนไทป์บวกกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อมเยื่อ (Pulp)โรคโรคใบขาวของอ้อยโรคใบขาวของอ้อย (Sugarcane white leaf diโรคใบด่างแถบขาวของอ้อย (Sugarcane whiteโรครากเน่าไร่อ้อยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลักษณะทางการเกษตรไวรัสใบด่างของอ้อย (SCMV)ไวรัสใบด่างแถบขาว (Brome mosaic virus)สถานีวิจัยลพบุรีสมการการถดถอยสรีรวิทยการผลิต และด้านศัตรูอ้อยซึ่งเป็นพื้นฐานสร้างองค์ความรู้เพื่อประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในประเทศอย่างยั่งยืนสารอิมาซาเพอร์ (imazapyr)หนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยองค์ประกอบผลผลิตอ้อยอ้อย (sugarcane)อ้อย การปรับปรุงพันธุ์ GEscore อ้อยพันธุ์กำแพงแสนอ้อย ชนิดและอัตราปุ๋ย ผลผลิตอ้อย พันธุ์ปลอดโรค โรคใบขาว การประเมินในแปลงทดลองอ้อย พันธุ์อ้อย โรคอ้อย แมลงอ้อย เอทานอล ผลผลิตอ้อยอ้อย"ผลผลิตอ้อย(sugarcane)อ้อย(sugarcane) ปรับปรุงพันธุ์อ้อย,ปรับปรุงพันธุ์พืชอ้อย,วิจัยและพัฒนาอ้อยคั้นน้ำอ้อยคั้นน้ำ (Juice Cane)อ้อยดำอ้อยพันธุ์กำแพงแสนอ้อยพันธุ์กำแพงแสน การผลิตเอทานอลอาศัยน้ำฝนอินทรียวัตถุแอนโทไซยานิน

  Interest

  ปรับปรุงพันธุ์อ้อยการปลูกอ้อยการเขตกรรม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • แปลงทดลองภาควิชาพืชไร่นา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 5 เรื่อง)
  • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)