Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523

  Expertise Cloud

  antimicrobial agent, application, ElettaAquatic PlantcasavacassavaCell cultureconservationCrinum thaianum J. Schulzecryopreservationcurcuma supraneeanaElettariopsis curtisiiEndangeredenergy savingfluorescent lampgenetic databasegermplasm developmentgermplasm evaluationHardeningPlumbago indicaPlumbago indica LinnpollenpreparationQuality ProductionRestorationrose coloured leadwortsalt tolerant selectionSEMslow growthSmithatris supraneanaeTacca chantrieriTacca chantrieri AndreTea Tree, Melaleuca alternifolia (MaidenThai Water Oniontissue culturevetivervitrificationWater Onionการเก็บรักษาในสภาพเยือกแข็งการเก็บรักษาพันธุ์การเก็บรักษาพันธุ์ในสภาวะเย็นยิ่งยวดการเก็บรักษาพันธุ์พืชในสภาพปลอการเก็บรักษาพันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อการเก็บรักษาพันธุ์พืชในสภาวะเย็นอย่างยิ่งยวดการขยายพันธุ์การควบคุมแมลง การประยุกต์ใช้ การเพาะเลี้การคัดเลือกพืชทนเค็มการต้านทานโรคและแมลงการถ่ายยีนการทำให้ต้นกล้าแข็งแรงการนำเข้าโคลนที่ได้รับการปรับปรุงการประเมินเชื้อพันธุกรรมการผลิตกล้าคุณภาพการพัฒนาเชื้อพันธุกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการฟื้นฟูการฟื้นฟูในถิ่นกำเนิดการรวบรวมพันธุ์การรวมโปรโตพลาสต์การเลี้ยงเซลล์การเหนี่ยวนำให้เกิดพอลิพลอยด์การอนุรักษ์การอนุรักษ์ทั้งในและนอกถิ่นอาศการอนุรักษ์พันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อใกล้สูญพันธุ์คุณสมบัติเคมีกายภาพแป้งโคลชิซีนเชื้อแบคทีเรียเชื้อพันธุกรรมเชื้อราเชื้อสาเหตุโรคพืชฐานข้อมูลทางพันธุกรรมต้น Tea Tree การขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงต้นเข้าพรรษาต้นแฝก polyploid inductionต้นพะยูงถ่านกัมมันต์เนระพูสีไทยไบโอดีเซลประเมินปริมาณแป้งปอสาปาหมีปุดสิงห์แฝกทนเค็มพรรณไม้น้ำพลับพลึงธารพอลิพลอยด์พืชแปลงพันธุ์พืชสกุล Amomumพืชสมุนไพรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะพลับเจ้าคุณมะพลับทองมันสำปะหลังยูคาลิปตัส, การปรับปรุงพันธุ์, รังสีแกมมเร่วสภาพปลอดเชื้อสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชสารสกัดจากพืชอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  Interest

  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, การอนุรักษ์พันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อ, การเก็บรักษาพันธุ์พืชในสภาวะเย็นอย่างยิ่งยวด

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 497.92 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.42 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Cryopreservation of In Vitro-grown shoot tips of cassava by encapsulation-vitrification methodCharoensub R., Hirai D., Sakai A.2004Cryo-Letters
  25(1),pp. 51-58
  25
  2Routine cryopreservation of in vitro-grown axillary apices of cassava (Manihot esculenta Crantz) by vitrification: Importance of a simple mononodal cultureCharoensub R., Phansiri S., Yongmanitchai W., Sakai A.2003Scientia Horticulturae
  98(4),pp. 485-492
  20
  3Cryopreservation of cassava in vitro-grown shoot tips cooled to - 196°C by vitrificationCharoensub R., Phansiri S., Sakai A., Yongmanitchai W.1999Cryo-Letters
  20(2),pp. 89-94
  36