Person Image

  Education

  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
  • วท.ม.(โรคพืช), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • วท.ด.(โรคพืช), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2537

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชลิดา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของชลิดา 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 13
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่,15 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031483 ชื่อวิชา Post-Harvest Diseases,24 มิ.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031371 ชื่อวิชา Principles of Plant Diseases Control,16 ก.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 27,24 เม.ย. 2009 - 25 เม.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :7.2.9 การลดความเสียหายที่เกิดจากโรคแอนแทรคโนสภายหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วง โดยการลดการเข้าทำลายฯ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ม. เกษตรศาสตร์ ,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,25 ส.ค. 2010 - 25 ส.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ E7-17 เพื่อการผลิตอ้อยและพืชเศรษฐกิจ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,9 ก.ย. 2009 - 2 ก.ค. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031411 ชื่อวิชา Bacterial Diseases of Plants,15 ก.ย. 2009 - 15 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,27 ส.ค. 2010 - 27 ส.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031411 ชื่อวิชา Bacterial Diseases of Plants,22 ก.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของชลิดา 2 ปีล่าสุด

  Year Public 4
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :พันธุ์อ้อยกำแพงแสน 01-12,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2011
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การใช้ประโยชน์ :ขอสนับสนุนพันธุ์อ้อย,18 ก.ค. 2010 - 18 ก.ค. 2010
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การใช้ประโยชน์ :ขอพันธุ์อ้อย,18 ก.ค. 2010 - 18 ก.ค. 2010
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก การใช้ประโยชน์ :นำไปขยายพันธุ์,29 มิ.ย. 2010 - 29 มิ.ย. 2010

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของชลิดา 2 ปีล่าสุด

  Year Commercial 4
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :พันธุ์อ้อยกำแพงแสน 00-148,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนยฺวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล การใช้ประโยชน์ :การจำหน่ายพันธุ์อ้อย,26 ก.พ. 2010 - 26 ก.พ. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล การใช้ประโยชน์ :การจำหน่ายพันธุ์อ้อย,26 ก.พ. 2010 - 26 ก.พ. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล การใช้ประโยชน์ :การจำหน่ายพันธุ์อ้อย,26 ก.พ. 2010 - 26 ก.พ. 2010