Person Image

  Education

  • ปร.ด.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  carboxylation efficiency"ซยานิดินAcidityAnthocyaninantioxidantchemical compositionsColorDPPHDrought stressflavonoidsGenetic variabilityHibiscus sabdariffaHPLCindigenous vegetableslowland riceMelastoma malabathricum L.organic acidphenolic compoundphenolic compoundsPhotosynthesisquantum efficiencyriceroot anatomical traitsalt stressstomatal conductanceThai jasmine riceThai jusmine ricetotal phenolicupland ricewater deficitwater primroseYieldกรดอินทรีย์กระเจี๊ยบแดงการใช้ประโยชน์จากไซยาโนแบคทีเรียการผลิตพืชการยับยั้งการเจริญเติบโตของรากข้าวขาวดอกมะลิ 105ข้าวนาสวนข้าวไร่คุณค่าทางโภชนาการแคโรทีนอยด์โครงสร้างระบบรากไซยานิดินไซยาโนแบคทีเรียเดลฟินิดินตะไคร้ตะไคร้บ้านตะไคร้หอมธาตุอาหารพืชธูปฤๅษีเบต้าแคโรทีนประสิทธิภาพการใช้แสงเปลือกมะขามผักโขมผักพื้นบ้านพฤกษเคมีแพงพวยน้ำฟลาโวนอยด์มวลชีวภาพไมยราบยักษ์ยีสต์แยมรงควัตถุโรงเรือนเขตร้อนฤทธิ์ต?านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านเบาหวานฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ทางชีวภาพลักษณะกายวิภาคและสัณฐานวิทยาของรากวิตามินสภาวะของน้ำในใบสภาวะขาดน้ำสภาวะเครียดเกลือสรีรวิทยาพืชสัณฐานวิทยาสารกำจัดวัชพืชชีวภาพสารกำจัดวัชพืชธรรมชาติสารชีวภาพกำจัดวัชพืชสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟีนอลิกสารประกอบฟีนอลิกรวมสารสกัดด้วยเมทานอลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอัลลีโลเคมิคอลออกซาเลตอัตราปุ๋ยอัตราแลกเปลี่ยนแก๊สอัลลีโลพาธีแอนโทไซยานิน

  Interest

  สรีรวิทยาพืช, พฤกษเคมี, การใช้ประโยชน์จากไซยาโนแบคทีเรีย

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
    • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
    • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี (F07, F08) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
    • แปลงปลูกพืชทดลอง ฝ่ายเครื่องมือจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Fruit characters and physico-chemical properties of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) in Thailand—A screening of 13 new genotypesSukkhaeng S., Promdang S., Doung-ngern U.2018Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants
   11,pp. 47-53
   5
   2Nostoc sp. extract induces oxidative stressmediated root cell destruction in mimosa pigra L.Sukkhaeng S., Sanevas N., Suwanwong S.2015Botanical Studies
   56
   3
   3Inhibition of seedling growth in giant mimosa and reduction of mitotic activity in onion root tips caused by cyanobacterial extractSukkhaeng S., Sanevas N., Suwanwong S.2014Chiang Mai Journal of Science
   41(5-1),pp. 1150-1156
   1