Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • Ph.D.(Agricultural Science), University of Tsukuba, JAPAN, 2555

  Expertise Cloud

  : ซีลีเนียม?-Aminobutyric acid?-amylase inhibitor?-glucosidase inhibitorAllelochemicalsAllelopathic activityallelopathyAntioxidantbioassayCaulerpaCaulerpa lentilliferaCaulerpinCelosia argenteaChitosanChlorophyllCockscombcrude extractcultivarsecologyGrowthImpatiens balsamina L.Legume sproutLepidium sativumMacroalgaemethanolic extractMimosa extractMimosa pigra L.Mode of actionMusaornamentalOsmotic stressphenolicphenolic compoundsPhenolic contentPhenylalanine ammonia-lyasePhytochemicalsphytotoxicphytotoxic activityPhytotoxicityPopping podPurslaneSalicylic acidSecondary metabolitesseleniumSodium chlorideSucroseSunflower sprouttyrosinase inhibitionVigna radiata var. radiataweedกระเทียมนาการกัดเซาะชายฝั่งการควบคุมโดยชีววิธีการงอกของเมล็ดการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์การเติบโตของพืชการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสการสกัดพฤกษเคมีกำจัดอนุมูลอิสระคราสซูลชียนแอซิดเมแทบอลิซึมคลอโรฟิ ลล์คลอโรฟิลล์ความเครียดของพืช Plant Stressความเครียดจากความเค็มความงอกความปลอดภัยทางอาหารความหลากหลายทางชีวภาพแคโรทีนอยด์ซูโครสโซเดียมคลอไรด์ว สารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไซยาโนแบคทีเรียต้นอ่อนงอกต้นอ่อนทานตะวันเทียนบ้านธูปฤๅษีน้ำตาลผักพื้นบ้านพฤกษเคมี Phytochemistryพืชน้ำใกล้สูญพันธุ์มาลอนไดอัลดีไฮดเมแทบอไลต์ทุติยภูมิไมยราบไมยราบยักษ์ยับยั้งเอนไซม์วัชพืชวิธีแซนวิชสภาวะเครียดสมุนไพรในสวนครัวสรีรวิทยา Plant Physiologyสารกำจัดวัชพืชชีวภาพสารชีวภาพกำจัดวัชพืชสารต้านอนุมลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านออกซิเดชันสารทุติยภูมิ Secondary metabolitesสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสารประกอบทุติยภูมิสารประกอบฟีนอลสารพฤกษเคมี

  Interest

  สรีรวิทยา Plant Physiology, ความเครียดของพืช Plant Stress, พฤกษเคมี Phytochemistry, สารทุติยภูมิ Secondary metabolites

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Characterization of phytochemical profile and phytotoxic activity of Mimosa pigra L.Koodkaew I., Senaphan C., Sengseang N., Suwanwong S.2018Agriculture and Natural Resources
   52(2),pp. 162-168
   7
   2Enhancement of health-beneficial compounds of sunflower sprouts using selected elicitorsKoodkaew I., Tungkasem B., Urarot C.2020Agriculture and Natural Resources
   54(5),pp. 545-552
   0
   3Potent phenolic allelochemicals from Celosia argentea var. Cristata L. leaf extract based on bioactive fractionsPerveen S., Mushtaq M.N., Yousaf M., Waqas M.R., Ashraf M.R., Awan M.I., Hashim S., Koodkaew I.2019Allelopathy Journal
   48(1),pp. 27-34
   1
   4Hapalocyclamide: A novel phytotoxic hexapeptide of the cyanobacterium Hapalosiphon sp.Koodkaew I., Matsuyama S., Sunohara Y., Matsumoto H.2012Tetrahedron Letters
   53(8),pp. 977-979
   8
   5Effects of Mimosa pigra L. Leaf extract on growth behavior of Ruellia tuberosa L. and Echinochloa crus-galli (L.) P. BeauvKoodkaew I., Wannathong R.2018Asia-Pacific Journal of Science and Technology
   23(1)
   0
   6NaCl and glucose improve health-promoting properties in mung bean sproutsKoodkaew I.2019Scientia Horticulturae
   247,pp. 235-241
   3
   7Isolation of ambiguine D isonitrile from Hapalosiphon sp. and characterization of its phytotoxic activityKoodkaew I., Sunohara Y., Matsuyama S., Matsumoto H.2012Plant Growth Regulation
   68(2),pp. 141-150
   13
   8Allelopathic effects of giant sensitive plant (Mimosa pigra) leaf powder on germination and growth of popping pod and purslaneKoodkaew I., Rottasa R.2017International Journal of Agriculture and Biology
   19(5),pp. 1113-1118
   2
   9Phytotoxic action mechanism of hapalocyclamide in lettuce seedlingsKoodkaew I., Sunohara Y., Matsuyama S., Matsumoto H.2012Plant Physiology and Biochemistry
   58,pp. 23-28
   19
   10Effects of glucose on growth and health-promoting compounds in sunflower (Helianthus annuus L.) sproutsKoodkaew I., Issarawanich M.2019Agriculture and Natural Resources
   53(3),pp. 237-243
   1
   11Anti-tyrosinase and antioxidant activities of Impatiens balsamina L.Koodkaew I., Sukonkhajorn P.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
   41(3),pp. 686-692
   4
   12Correlation between growth, phenolic content and antioxidant activity in the edible seaweed, caulerpa lentillifera in open pond culture systemWichachucherd B., Pannak S., Saengthong C., Rodcharoen E., Koodkaew I.2019Journal of Fisheries and Environment
   43(2),pp. 66-75
   2