Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย, 2543
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  abaxialadaxialAFMAlgaeallelopathyAmomumanatomicalanatomyAquatic PlantAsteraceaeAsystasiaatomic force microscopyBacopaBauhiniaBauhinia purpurea L.bioherbicidebiomineralizationbiomineralization calcium oxalatecalciumoxalateCaOXCell degradationcell wallCharacteristic chemical fixationChloroplastColocasia: Colocasia esculentaColour segmentationcork cellcryopreservationcrystalcurcuma supraneeanaCymbopogonEclipta prostrata (L.) L.Electrolytic FlocculationepidermisESPRel ChecklistsFicus religiosa L.Formvar filmHerbleafleaf surfacemangosteenmicrocrystalsMicroscopyMiddle lamellaMillettia leucantha KurzModified Atmosphere Packaging TechnologyNanocrystalOcimumPeperomia pellucidapepper elderphenolic compoundsPhysiological disorderplantPlectranthuspollenpreparationsilicastomatasucculent plantThunbergiatransmission electron microscopyTrichomesUltrastructureUlvaUV-C Irradiationvetiverwild Tarowoodกายวิภาคการเก็บรักษาพันธุ์ในสภาวะเย็นยิ่งยวดการขนส่งการคัดเลือกพืชทนเค็มการเคลือบด้วยสารต้านจุลินทรีย์โดยกำเนิดการจัดการสารเคมีการฉายรังสียูวี-ซีการตกตะกอนด้วยกระแสไฟฟ้าการเตรียมตัวอย่างมังคุดมาตรฐานความปลอดภัยยางไหลระบบการจัดการห้องปฏิบัติการรังสียูวีซีเรณูเร่วสภาพแล้งสมุนไพรสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)สารกำจัดวัชพืชชีวภาพสาหร่ายพวงองุ่นสาหร่ายพวงองุ่นเส้นใยหญ้าแฝกห้องปฏิบัติการปลอดภัยออสเมียมออสเมียมเตตตรอกไซด์อัตราการหายใจอัลลีโลพาธีอายุการเก็บรักษา

  Interest

  สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology), กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 497.92 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.42 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 55 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 39 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 12 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 9 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Cell wall structure of translucent cells of mangosteen fruitPaopun Y., Umrung P., Thanomchat P.2013Acta Horticulturae
  984,pp. 421-426
  4
  2Biogas production from sugarcane leaves and tops using batch experimentsSillapacharoenkul B., Khunanake R., Paopun Y., Thanomchat P., Sinbuathong N.2023International Journal of Global Warming
  29(1-2),pp. 159-170
  1
  3Allelopathic effects of tamarind husk, lemongrass and citronella residues to suppress emergence and early growth of some weedsSukkhaeng S., Promdang S., Saejiw A., Thanomchat P., Suwanwong S.2023Australian Journal of Crop Science
  17(2),pp. 146-154
  1
  4Structural Development of Marine Green Alga (Ulva rigida C. Agardh, 1823) during CultivationPaopun Y., Thanomchat P., Roopkham C., Umroong P., Pan-Utai W., Satmalee P., Kosawatpat P., Thongdang B., Tamtin M.2023Trends in Sciences
  20(8)
  0