Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย, 2543
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  AmomumAnatomyAquatic PlantBacopacalcium oxalateFicus religiosa L.Formvar filmHerbInherently Antimicrobial CoatingKinetic Modelingleafleaf surfacemangosteenMiddle lamellaModified Atmosphere Packaging TechnologynanocrystalOcimumOcimum Gratissimum L.Ohmic Heatingosmiumosmium tetroxidePackaging FilmPeltrophorumPhysiological disorderplantPlectranthuspollenPreparationReducing Osmium TetroxideRespiration Ratesucculent plantSweet Basil Thai herbsThunbergiaTranslucent cellTransmission electron microscopyTransportationtrichomeTrichomesUltrastructureUV-C IrradiationvetiverwoodWood characterwood propertyWood property กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านกลูตารอลดีไฮด์กายวิภาคการเก็บรักษาพันธุ์ในสภาวะเย็นยิ่งยวดการขนส่งการคัดเลือกพืชทนเค็มการเคลือบด้วยสารต้านจุลินทรีย์โดยกำเนิดการฉายรังสียูวี-ซีการตกตะกอนด้วยกระแสไฟฟ้าการเตรียมตัวอย่างการทำแห้งการฝ่อของเมล็ดการสร้างแบบจำลองทางจลนพลศาสตร์การเหนี่ยวนำให้เกิดพอลิพลอยด์การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกคล้าน้ำโคลชิซีนจลนพลศาสตร์การสูญเสียซิลิกาต้นแฝก polyploid inductionตะไคร้บ้านตะไคร้หอมเทคโนโลยีการบรรจุเทคโนโลยีการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศสมดุนุ่นเนื้อแก้วเนื้อไม้ กานวิภาค การใช้ประโยชบัวหลวงเปลือกมะขามแฝกทนเค็มพอลิพลอยด์พืชฟอร์มวาฟอร์มัลดีไฮด์ฟิล์มทางการบรรจุฟิล์มแบบบางพิเศษมังคุดยางไหลเรณูเร่วสภาพแล้งสมุนไพรสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)สารกำจัดวัชพืชชีวภาพสาหร่ายพวงองุ่นเส้นใยหญ้าแฝกออสเมียมออสเมียมเตตตรอกไซด์อัตราการหายใจอัลลีโลพาธีอายุการเก็บรักษา

  Interest

  สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology), กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 497.92 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.42 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   แสดงความคิดเห็น

   (0)