Expertise Cloud

allelopathy, mulching,allelopathy, mulching, weed control, orgallelopathy, soil mulchingcompost inoculum, soil productivityGAPgrowthorganic waste, rapid compostingquality controlreference plant materialreference soil materialsoil and plant analysisweed comtrol, organic farmweed control, organic farmyield and primary elements accumulationกระดังงา กล้วยหอมทองการขยายพันธุ์ไม้ดอกหอมการควบคุมโดยชีววิธีการจัดการโซ่อุปทานการเจริญเติบโตการปนเปื้อน (Contamination)การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)การผลิตพืชผักปลอดสารพิษการยับยั้งการเจริญเติบโตของรากการวินิจฉัยโรคพืชเชื้อราในดินการสร้างคุณค่าเกษตรอินทรีย์ขยายพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 1ความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคะน้าเครื่องผสมเครื่องย่อยเครื่องอัดจำปี จำปี กระดังงา น้ำมันหอมระเหยจุลินทรีย์จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชเชือมโยงสู่ตลาดดินต้นหน่อไม้ฝรัง จุลินทรีย์ ขบวนการหมักตะไคร้ตะไคร้บ้านตะไคร้หอมแตงเมล่อนเทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรีย์ธาตุอาหารธุรกิจสปานมหมักน้ำบาดาล (Groundwater)น้ำมันหอมระเหยน้ำหมักชีวภาพไนเตรท (Nitrate)แบบระบบการปฐพีวิทยาปริมาณธาตุอาหารปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยหมัก วัสดุอินทรีย์ ผลิตภาพดิน ผัปุ๋ยอินทรีย์เปลือกมะขามผลผลิตและการสะสมธาตุอาหารหลัก Thai pepperผลิตภัณฑ์ฮาลาลพรรณไม้ดอกหอม การขยายพันธุ์ วัสดุปลูกพริกขี้หนูไทยพืชผัก เช่น คะน้า กวางตุ้งใบ ผักกาดฮ้องเต้ ถั่วฝักยาว พริก มะเขือมาตรฐานความปลอดภัยมูโคหมักไม้ดอกหอมไม้ประดับอโกลนีมาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)โลจิสติกส์โลหะหนักวัสดุเกษตรสมบัติทางเคมีสมบัติทางชีวภาพสมุนไพรสารกำจัดวัชพืชชีวภาพสารกำจัดวัชพืชธรรมชาติสารชีวภาพกำจัดวัชพืชสารประกอบฟีนอลิกสารสกัดด้วยเมทานอลห่วงโซ่อุปทานอ้อยอัลลีโลพาธีอายุการเก็บรักษา

Interest

ปฐพีวิทยา

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 14,821.94 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 28 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 32.46 ล้านบาท
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
  • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยดิน พืชและวัสดุเกษตร ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
  • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี (F07, F08) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก