Search Result of "DPPH"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาพันธุกรรม การประเมินและคัดเลือกลักษณะคุณค่าอาหารในฝรั่งลูกผสม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การลดความเสียหายที่เกิดจากรังสีแกมมาในระดับสิ่งมีชีวิตโดย อาพิจีนิน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img