Person Image

  Education

  • ปร.ด.(พืชไร่), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2552
  • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis)Aflatoxin contaminationAndrographis paniculataAndrographolideantioxidant activityAspergillus flavusbackcross hybridsbiodieselbiomassDroughtjatrophaoil yieldriceการปรับปรุงพันธุ์พืชการปลูกทดแทน (replanting)การผสมข้ามชนิดการผสมข้ามสกุลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แคลลัส เนเปียร์ สารควบคุมการเจริญเติบโตการวิเคราะห์ทะลายปาล์ม (bunch analysis)การไว้ตอเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยขนาดทรงพุ่มเข็มปัตตาเวียคลอโรฟิลล์ความกว้างทรงพุ่มความเครียดจากการถูกน้ำท่วมขังชีวมวลเนื้อไม้ใบมันสำปะหลังหมักปริมาณ PCRปริมาณการใช้น้ำปริมาณคลอโรฟิลล์ปริมาณน้ำมันปริมาณโปรตีนปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมัน water deficit stress responsive geneเปรียบเทียบพันธุ์เปลือกหุ้มเมล็ดเปลือกหุ้มเมล็ด เปอร์เซ็นต์น้ำมันเปอร์เซ็นต์น้้ำมันแปลงทดลองแปลงทดสอบกึ่งสาธิต (demonstrate trial)ผลกระทบของการขาดน้ำผลผลิตชีวมวลผลผลิตน้ำมันผลผลิตเนื้อไม้ผลผลิตเมล็ดผลผลิตอ้อยฝิ่นต้นพม่าพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกพลังงานไฟฟ้าพันธ์ุข้าวเศรษฐกิจพันธุ์สบู่ดำลูกผสมที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตชีวมวลสูงพันธุ์อ้อยพืชชีวมวลพืชพลังงานพืชสกุล Jatrophaพืชสกุล Vignaพืชอาหารพืชอาหารสัตว์โปรตีนสูงพื้นที่ใบฟ้าทะลายโจรฟีโนมิกส์ภาพถ่าย RGBโภชนเภสัชมวลชีวภาพไม้โตเร็วยีนตอบสนองต่อการขาดน้ำระยะแตกกอฤทธิ์ทางชีวภาพลักษณะขนาดลำต้นลูกผสมกลับลูกผสมข้ามชนิดลูกผสมภายในชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์จากใบพืชศักยภาพด้านชีวมวลศักยภาพในการให้ผลผลิตสบู่ดาสบู่ดำสายพันธุ์ต้นอ้อยสายพันธุ์สบู่ดำสารควบคุมการเจริญเติบโตสารทุติยภูมิ และไส้เดือนฝอยรากสำยพันธุ์สบู่ด้ำที่ผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์เสถียรภาพของผลผลิตเส้นผ่านศูนย์กลางกิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าขาวเห็ดตับเต่าดำองค์ประกอบทางเคมีอ้อยอ้อยตออาหารสัตว์แอนโดรกราโฟไลด์

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Relationship between fatty acid composition and biodiesel quality for nine commercial palm oilsLamaisri C., Punsuvon V., Chanprame S., Arunyanark A., Srinives P., Liangsakul P.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
  37(4),pp. 389-395
  16
  2Morphological and physiological responses to water deficit stress conditions of robusta coffee (Coffea canephora) genotypes in ThailandRoonprapant P., Arunyanark A., Chutteang C., Chutteang C.2021Agriculture and Natural Resources
  55(3),pp. 473-484
  3
  3Root Characterization of Myanmar Upland and Lowland Rice in Relation to Agronomic and Physiological Traits under Drought Stress ConditionSandar M.M., Ruangsiri M., Chutteang C., Arunyanark A., Toojinda T., Siangliw J.L.2022Agronomy
  12(5)
  3
  4Combining high-throughput phenotyping with overall growth measurements of indica rice (Oryza sativa L spp. indica) cultivars over the whole life cycleTheerawitaya C., Chutteang C., Arunyanark A., Malumpong C., Kwangern N., Rachsapa N., Pipatsitee P., Prasertkul P., Cha-Um S., Toojinda T.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 713-724
  0
  5Biomass yield stability of interspecific Jatropha hybrids through multiple harvest rotations with varying harvest agesArunyanark A., Tanya P., Liangsakul P., Srinives P.2022Agriculture and Natural Resources
  56(6),pp. 1215-1224
  0
  6Effect of water deficit and propagation methods on physiological responses of Robusta coffee (Coffea canephora) varietiesArunyanark A., Roonprapant P., Sridokchan W., Pakoktom T., Chutteang C., Chutteang C.2022Agriculture and Natural Resources
  56(6),pp. 1123-1134
  0