Person Image

  Education

  • ปร.ด.(พืชไร่), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2552
  • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  backcross hybridsbiodieselbiomassDroughtFlooding stressJatropha curcasoil yieldPruning tolerancericeRobusta coffeeroot anatomyroot growthroot morphologyRoot traitsseed coatseed yieldShort rotation woody cropsTolerance indexVignaVigna ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ส่วนสกัดหยาบWater deficitWater deficit stressWood qualityWoody plantyieldyield componentsการก่อกลายพันธ์ุการขาดน้ำการควบคุมโดยชีววิธีการฉายรังสีการปรับปรุงพันธุ์พืชการผสมข้ามชนิดเข็มปัตตาเวียคลอโรฟิลล์ความกว้างทรงพุ่มความเครียดจากการถูกน้ำท่วมขังชีวมวลเนื้อไม้ผลผลิตเนื้อไม้ผลผลิตเมล็ดผลผลิตอ้อยฝิ่นต้นพม่าพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกพลังงานไฟฟ้าพลังงานศักย์ของน้ำในใบพันธ์ุข้าวเศรษฐกิจพันธุ์สบู่ดำลูกผสมที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตชีวมวลสูงพันธุ์อ้อยพืชชีวมวลพืชพลังงานพืชสกุล Jatrophaพืชสกุล Vignaพืชอาหารพืชอาหารสัตว์โปรตีนสูงพื้นที่ใบโพลิโคซานอลฟ้าทะลายโจรฟีนอลิกฟีนอลิคฟีโนมิกส์ภาพถ่าย RGBโภชนเภสัชมวลชีวภาพไม้โตเร็วยีนตอบสนองต่อการขาดน้ำระยะแตกกอฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ทางชีวภาพลักษณะขนาดลำต้นลูกผสมกลับลูกผสมข้ามชนิดลูกผสมภายในชนิดวัตถุดิบอาหารสัตว์จากใบพืชศักยภาพด้านชีวมวลศักยภาพในการให้ผลผลิตสบู่ดาสบู่ดำสายพันธุ์ต้นอ้อยสายพันธุ์สบู่ดำสารควบคุมการเจริญเติบโตสารทุติยภูมิ และไส้เดือนฝอยรากสารโภชนเภสัชสำยพันธุ์สบู่ด้ำที่ผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์เสถียรภาพของผลผลิตเส้นผ่านศูนย์กลางกิ่งเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าขาวเห็ดตับเต่าดำองค์ประกอบทางเคมีอ้อยอ้อยดำอ้อยตออัตราการแลกเปลี่ยนแก๊สอาหารสัตว์แอนโดรกราโฟไลด์แอนโทไซยานิน

  Interest

  การปรับปรุงพันธุ์พืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี (F07, F08) ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • แปลงทดลองภาควิชาพืชไร่นา
   • ภาควิชาพืชไร่นา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 55 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Chlorophyll stability is an indicator of drought tolerance in peanutArunyanark A., Jogloy S., Akkasaeng C., Vorasoot N., Kesmala T., Nageswara Rao R., Wright G., Patanothai A.2008Journal of Agronomy and Crop Science
  194(2),pp. 113-125
  160
  2Association between aflatoxin contamination and drought tolerance traits in peanutArunyanark A., Jogloy S., Wongkaew S., Akkasaeng C., Vorasoot N., Wright G., Rachaputi R., Patanothai A.2009Field Crops Research
  114(1),pp. 14-22
  36
  3Stability of relationship between chlorophyll density and soil plant analysis development chlorophyll meter readings in peanut across different drought stress conditionsArunyanark A., Jogloy S., Vorasoot N., Akkasaeng C., Kesmala T., Patanothai A.2009Asian Journal of Plant Sciences
  8(2),pp. 102-110
  21
  4Relationship between fatty acid composition and biodiesel quality for nine commercial palm oilsLamaisri C., Punsuvon V., Chanprame S., Arunyanark A., Srinives P., Liangsakul P.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
  37(4),pp. 389-395
  19
  5Heritability of aflatoxin resistance traits and correlation with drought tolerance traits in peanutArunyanark A., Jogloy S., Wongkaew S., Akkasaeng C., Vorasoot N., Kesmala T., Patanothai A.2010Field Crops Research
  117(2-3),pp. 258-264
  10
  6Root Characterization of Myanmar Upland and Lowland Rice in Relation to Agronomic and Physiological Traits under Drought Stress ConditionSandar M.M., Ruangsiri M., Chutteang C., Arunyanark A., Toojinda T., Siangliw J.L.2022Agronomy
  12(5)
  5
  7Morphological and physiological responses to water deficit stress conditions of robusta coffee (Coffea canephora) genotypes in ThailandRoonprapant P., Arunyanark A., Chutteang C., Chutteang C.2021Agriculture and Natural Resources
  55(3),pp. 473-484
  4
  8Biomass yield stability of interspecific Jatropha hybrids through multiple harvest rotations with varying harvest agesArunyanark A., Tanya P., Liangsakul P., Srinives P.2022Agriculture and Natural Resources
  56(6),pp. 1215-1224
  4
  9Genotype performance and relationship between leaf traits, biomass yield and wood quality on interspecific hybrids of JatrophaArunyanark A., Tanya P., Liangsakul P., Srinives P., Srinives P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(2),pp. 309-320
  3
  10Effect of water deficit and propagation methods on physiological responses of Robusta coffee (Coffea canephora) varietiesArunyanark A., Roonprapant P., Sridokchan W., Pakoktom T., Chutteang C., Chutteang C.2022Agriculture and Natural Resources
  56(6),pp. 1123-1134
  2
  11Biomass productivity and wood chemical composition at different pruning ages of interspecific hybrid JatrophasArunyanark A., Tanya P., Liangsakul P., Srinives P., Srinives P.2023Agriculture and Natural Resources
  57,pp. 353-362
  2
  12Association between chlorophyll stability and drought tolerance in Robusta coffeeChutteang C., Chutteang C., Roonprapant P., Teinseree N., Arunyanark A.2023Agriculture and Natural Resources
  57,pp. 331-342
  1
  13Genotype-dependent and flooding-induced root growth and flooding tolerance in the early growth stage of sugarcaneMaitreemitr P., Teinseree N., Chutteang C., Sookgul P., Tippayawat A., Duanmeesuk U., Arunyanark A.2023International Journal of Agricultural Technology
  19(4),pp. 1639-1656
  1
  14Discovery of male sterility from an interspecific cross between Jatropha curcas and J. integerrimaPhithakhongsa P., Tanya P., Arunyanark A., Phetcharat C., Muakrong N., Srinives P.2023Plant Genetic Resources: Characterisation and Utilisation
  0
  15Flooding tolerance of sugarcane genotypes under recurring floods in plant and ratoon cropsTeinseree N., Maitreemitr P., Volkaert H.A., Chutteang C., Sookgul P., Tippayawat A., Wongsuksri A., Arunyanark A.2024Crop Breeding and Applied Biotechnology
  24(2)
  0
  16Plant spacing and pruning effect on yield productivity of jatrophaArunyanark A., Foytong K., Jompuk C., Srinives P., Tanya P.2024Journal of Crop Science and Biotechnology
  0
  17Combining high-throughput phenotyping with overall growth measurements of indica rice (Oryza sativa L spp. indica) cultivars over the whole life cycleTheerawitaya C., Chutteang C., Arunyanark A., Malumpong C., Kwangern N., Rachsapa N., Pipatsitee P., Prasertkul P., Cha-Um S., Toojinda T.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 713-724
  0