Conference

Article
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชตระกูลถั่วในสกุล Vigna พันธุ์ปลูกและพันธุ์ป่า 12 ชนิด ด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
3 - 4 สิงหาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-