Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2541
  • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis) Antipathogenic activityADFADLallelopathicallelopathic effectAndrographis paniculataAndrographolideantibacterial activityAntibacterial potentialAnti-HIVantioxidant activityAstilbinazuki bean weevilBaby corn stoverb-cyclodextrinbeta-carotenebiodieselbiosafetyBiotechnologyBunch componentC. maximaC. moschataC. pepo, C. mixtaCarissa carandas Lfatty acid compositionJatropha curcasnear-infrared spectroscopyNIRsnutraceutical propertynutritional compositionsoil contentoil palmoil to bunchoil yieldpalm kernelpalm mesocarpPhorbol estersPhorbol esters (PEs)physic nutpolygalacturonase (PG)polygalacturonase-inhibition protein (PGPruning tolerancequality traitsRenewable Energysandwich methodSeed cakeseed germinationseed vigorsequential cropShort rotation woody cropsSolubilitystorabilityTenera palm oiltetracyclic triterpenoidThai medicinal plantstotal sugartransgenic orchidVignaVigna radiataVigna ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ส่วนสกัดหยาบwaxy corn, pumpkinweed-hostXanthone glycosideXanthophyllsyield componentsก่อกลายพันธุ์ (mutationกากเมล็ดการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การขาดน้ำการควบคุมโดยชีววิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ์การเจริญเติบโตการใช้ไนโตรเจนการดูดน้ำการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการผสมข้ามชนิดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดหวานเข็มปัตตาเวียชีวมวลถั่วเขียวทานตะวันเนียร์อินฟราเรดรีเฟลคแตนสเปคโตรสโคปีเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปีเนื้อไม้ปริมาณน้ำตาลโปรตีนผลผลิตชีวมวลผลผลิตเนื้อไม้ผลผลิตเมล็ดฝรั่งพืชพลังงานพืชสกุล Jatrophaลูกผสมข้ามชนิดลูกผสมภายในชนิดสบู่ดาสบู่ดำเสถียรภาพของผลผลิต

  Interest

  การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Cytotoxic Coumarins from Mammea harmandiiReutrakul V., Leewanich P., Tuchinda P., Pohmakotr M., Jaipetch T., Sophasan S., Santisuk T.2003Planta Medica
  69(11),pp. 1048-1051
  61
  2Relationship between fatty acid composition and biodiesel quality for nine commercial palm oilsLamaisri C., Punsuvon V., Chanprame S., Arunyanark A., Srinives P., Liangsakul P.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
  37(4),pp. 389-395
  16
  3Antibacterial potential of some thai medicinal plantsWutithamawech W., Tantirungkij M., Liangsakul P.2014International Journal of Pharma and Bio Sciences
  5(1)
  8
  4Anti-HIV 1 activity of xanthones from the bark of mammea harmandiiLiangsakul P., Liangsakul P., Kuhakarn C., Hongthong S., Jariyawat S., Suksen K., Akkarawongsapat R., Limthongkul J., Napaswad C., Reutrakul V.2018Natural Product Communications
  13(1),pp. 53-56
  3
  5Inclusion complexation of emodin with various β-cyclodextrin derivatives: Preparation, characterization, molecular docking, and anticancer activityOo A., Mahalapbutr P., Krusong K., Liangsakul P., Thanasansurapong S., Reutrakul V., Kuhakarn C., Maitarad P., Silsirivanit A., Wolschann P., Putthisen S., Kerdpol K., Rungrotmongkol T.2022Journal of Molecular Liquids
  367
  2
  6Biomass yield stability of interspecific Jatropha hybrids through multiple harvest rotations with varying harvest agesArunyanark A., Tanya P., Liangsakul P., Srinives P.2022Agriculture and Natural Resources
  56(6),pp. 1215-1224
  0